Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Rakouský model pro imigranty.

Pátek v 13:14 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Žadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost bude při podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánsku a ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech, ubytováni budou v hromadných zařízeních. Azylové úřady si budou kopírovat obsah mobilních telefon ů žadatelů, aby s jeho pomocí ověřily identitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např. srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel). Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž "uprchly", bude azylová ochrana ve zrychleném řízení odňata.
Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude - v souladu s původními mezinárodními smlouvami - oddělen od trvalé imigrace a periodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul, bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat o vlastní domácnost(tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovým poplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředně odděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodin nebudou akceptována nezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobná manželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) a následně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalent našeho maření výkonu úředního rozhodnutí).
Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj. odmítnutí evropských kvót.
Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány na poměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jak individuálně, tak na rodinu.

Přímá demokracie
Nová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvky přímé demokracie po švýcarském vzoru. Občané budou mít zákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona, bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejné proceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se k němu vyjádřit.
S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strana nasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají být mezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud by parlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, bude se nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.
Počítá se i se zajímavou "Hlavou 22". Pokud by rakouský parlament odmítl schválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinou hlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, k jehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.
Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechům podobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát za sledování. (Vždyť jsme jim 300 let prznili rasu - je to tam samý Nowotny a Novak, )

Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážce náboženského cítění.
S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. Elisabeth Sabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejné prohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podle muslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devět let, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu 800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval a napodoboval volání muezzina.
Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleních věznic, aby neovlivňovali jiné vězně.
Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trest odnětí svobody ve své vlasti.

Islám
Do trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcela zakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky a školy budou v případě nedodržení závazných předpisů důsledně zavírány. (To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Ty jsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteří si tak vychovávají novou generaci fanatiků.)
 

Nejvyšší zástupce lže za naše peníze.

17. června 2018 v 17:55 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

IAV

INSTITUT ALENY VITÁSKOVÉ z.s.

Ochrana a podpora základních lidských práv a svobod

Pilíře právního státu jsou dlouhodobě narušovány, nyní již prokazatelně rozbity. (I)

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman lže,

pomáhá dotvářet trestní čin pravděpodobně na objednávku s cílem trestně stíhat nevinné lidi a svést soud na nepravdivou cestu

Rozbor k dovolání NSZ ke kauzám

fovoltaických elektráren Saša-sun a Zdeněk -sun v ChomutověNSZ Pavel Zeman se dovolal k Nejvyššímu soudu k mému zprošťujícímu rozsudku ze dne 17. ledna 2018. Až potud se jedná o rutinní praxi, která je v demokratickém a právním státě běžná.

Nebýt toho, že dovolání NSZ je plné rozporů a v některých částech dokonce nepravd, lží s jediným cílem vytvořit řetězec nepřímých důkazů a tak za každou cenu odsoudit Vitáskovou, kvůli které byla celá konstrukce tohoto "zločinu" vyrobena.

Nebudu připomínat zásadu subsidiarity trestní represe uvedenou v § 12 odst. 2 trestního zákona. Nejen tento paragraf, ale možná ani Trestní zákon, Energetický zákon, Správní řád, Stavební zákon a řadu dalších, část státních zástupců vedených Pavlem Zemanem prostě nezná. Anebo účelově nezná, aby měla nástroje na trestní stíhání kohokoliv.

Nebudu rovněž polemizovat nad tím, že NSZ převzal část svých úvah z rozsudku Vrchního soudu v Olomouci a ten zase hodnotil rozsudek a jeho zdůvodnění, které vydal Krajský soud Brno, senát Mgr. Aleše Novotného.

Ten převzal zdůvodnění rozsudku téměř opisem obžaloby státního zástupce Mgr. Radka Mezlíka, aniž by bral v úvahu, co vyšlo v průběhu hlavního líčení najevo, nepředvolal svědky, které jsem požadovala. V této souvislosti nebudu předestírat "pracovitost" členů senátu Mgr. Aleše Novotného. Jedna členka senátu četla v průběhu hlavního líčení bezostyšně deník Blesk, jako by chtěla dát najevo, že výše trestu byla někým dána předem a nyní se vymýšlí zločin. To, že další náhradník členů senátu chvílemi usínal tak, že mu padala hlava, je v justici, kdy tento senát vynáší drakonické tresty, asi také normální. Jenže jak "čtenářka", tak "spáč" jsou placení z našich daní a mají rozhodný hlas nejen, zda je obžalovaný vinen, či nevinen, ale také mají vliv na výši trestu. Porušení Ústavy ČR při výběru soudce a senátu, porušení práva na spravedlivý proces, který je dodržován v demokratických zemích, nebudu v této chvíli komentovat.

A kruh se uzavírá. Vykonstruování trestního činu "zpracoval" státní zástupce Mezlík, v této konstrukci pokračuje NSZ Pavel Zeman. Proč Pavel Zeman takto postupoval? Vždyť má obrovské množství informací a podnětů, které jsem mu v průběhu mého funkčního období poskytla, které měl k dispozici. NSZ měl komplexní informace a byl nečinný, stejně jako někteří jeho státní zástupci, kteří informace měli a přesto hledali usilovně "trestní" činnost u Vitáskové, nikoliv u skutečně podezřelých.

Proč chce Pavel Zeman obelstít Nejvyšší soud? Proč uvádí nepravdy a překrucuje fakta tak, aby vytvořil dojem zločinného jednání nejen Vitáskové? Nacházíme se ve státě, kdy je vymahatelnost práva téměř nemožná. Proto mám povinnost informovat širokou veřejnost o překrucování faktů, konstrukcích trestních činů i o případech nečinnosti NSZ.

Předkládám jeden příklad z dovolání k mému zprošťujícímu rozsudku, kde NSZ uvádí na str. 6:

..Stejně tak ve věci týchž společností (myšleno ERÚ) činný svědek Ing.Mgr. Vítek, ředitel odboru licencí, zastávající odborný názor jako svědek Mgr. Panák, byl ze zmíněné funkce odvolán a nahrazen spoluobviněnou Ing. M. Schneiderovou…….

Závěr k první části jak NSZ vyrábí řetězec nepřímých důkazů, jen aby Vitáskovou odsoudili.

NSZ Pavel Zeman uvádí: Vitásková odvolala Vítka ředitele odboru licencí, aby tam jmenovala spoluobviněnou Schneiderovo. (Ta posléze zastavila obnovu řízení).

Skutečnost, která byla projednávána u zjišťovacího soudu:

 1. Vitásková jmenovala Schneiderovou ředitelkou odboru licencí, protože místo bylo dlouhodobě neobsazeno a před Vitáskovou se tato skutečnost bývalými zaměstnanci tajila. Zodpovědný byl Mgr. Panák, který nekonal.
 2. Vitásková později odvolala Schneiderovou z funkce ředitelky odboru licencí a jmenovala na její místo právě Mgr. Vítka, (který měl opačný názor, než Schneiderová) který zahájil obnovu řízení u těchto dvou elektráren v únoru 2013.

NSZ Pavel Zeman, přestože věděl a musel vědět, když podepisoval Dovolání, překroutil fakta, výstižněji řečeno lhal, prokázal neznalost Správního řádu a navíc nekonal, byl nečinný. Za takové dezinformace by se nemusel stydět ani Hitlerův Dr. Paul Joseph Goebbels.Časový postup obsazení funkce ředitele odboru licencí ERÚ:

Vysvětlivky lživé informace NSZ Pavla Zemana:

 1. Činný svědek Vítek byl z funkce odvolán nikoliv Vitáskovou, ale 3 dny před jejím nástupem na ERÚ, bývalým místopředsedou Němečkem (tj. 29. 7. 2011)
 2. Místo ředitele odboru licencí bylo od konce července 2011 neobsazeno a Vítek společně se svým přímým nadřízeným Mgr. A. Panákem se snažili tuto skutečnost před Vitáskovu zatajit.
 3. Vítek vystupoval jako ředitel, přestože ředitelem nebyl. Později na něj podáno trestní oznámení za podvodné jednání.
 4. Skutečnost, že tak důležitý odbor je bez ředitele se Vitásková dověděla z externího auditu, který prováděla společnost BDO (říjen-listopad 2011)
 5. Bezodkladně po zjištění provedla Vitásková nápravná opatření a mimo jiné dlouhodobě neobsazenou funkci ředitele odboru licencí obsadila Ing. Schneiderovou.
 6. Poznámka: takže Ing. Schneiderová nastupovala na pozici ředitele odboru licencí, která byla dlouhodobě neobsazena, zodpovědný byl Mgr. Panák, jako přímý nadřízený odboru licencí, který dlouhodobě nekonal a skutečnost před Vitáskovou tajil
 7. Následně, po obvinění ing. Schneiderové, za zastavení obnovy řízení, téhož dne Vitásková odvolala ředitelku licencí z funkce a jmenovala do funkce právě Mgr. Vítka (toho, který dle NSZ zastával opačný názor)
 8. Právě Mgr. Vítek na základě přezkumu, který Vitásková nařídila z moci úřední, zahájil obnovu řízení u obou fotovoltaik (19. 2. 2013).
 9. Mgr. Vítek byl odvolán z pozice ředitele odboru licencí podstatně později a rozhodně ne ve vykonstruovaném příběhu NSZ Pavla Zemana.
 10. Důvody jeho odvolání byly, že při přijetí této funkce měl podmínku, že to bude na omezenou dobu, než se najde vhodný kandidát, protože Mgr. Vítek nechtěl vykonávat funkci ředitele odboru licencí.
 11. Navíc byly postupně zjištěny rozsáhlé nesrovnalosti s jeho výkonem funkce, které skončily trestním stíháním a podmíněným trestem odnětí svobody.Pokud NSZ Pavel Zeman podporuje zavírání lidi na objednávku, či se takových praktik přímo zúčastňuje, zůstává občan bez jakékoliv ochrany státu.

Ing. Alena Vitásková

Předsedkyně Institutu Aleny Vitáskové z. s.

V Praze, dne 17. 6. 2018

Otevřený dopis.

15. června 2018 v 14:27 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
V Hlučíně, dne 7. 6. 2018
Vážený pane premiére,
děkuji za Vaši reakci k mé nabídce, kterou jsem učinila vládě ČR ve věci stát se členkou Rady ERÚ od 1. 8. 1018. Moje nabídka vyplývá z neutěšené situace na tomto úřadě, a dále z nesčetných žádostí občanů, kteří mě o návrat do úřadu žádají.
Vaše nabídka, abych se zúčastnila výběrového řízení, kde bude komise pečlivě hodnotit odborné znalosti, manažerské schopnosti a osobní předpoklady uchazečů o pozice člena Rady ERÚ, by byla naprosto korektní, pokud bych měla důvěru k výběrovému řízení, což z níže uvedených důvodů pochopitelně nemám.
Korektnost výběrů členů Rady ERÚ je dokladována na stávajících některých členech. Jako příklad uvedu Ing. R. Krejcara, který je spoluzodpovědný za nastavení výkupních cen fotovoltaických elektráren a s tím související boom v létech 2009 - 2010 s nedozírnými následky do veřejných financí na dalších dvacet let. Návrat těch, kteří se podíleli na nezvládnutém nastavení podpory pro obnovitelné zdroje, nemůže být výsledek transparentního výběrového řízení, ani v zájmu občanů České republiky.
Jako další příklad tzv. " výběrových řízení" uvádím výběrové řízení na generálního ředitele a předsedu představenstva skupiny ČEZ v roce 2003. Kdy jsem o tuto funkci (po ukončení mého úspěšného angažmá ve společnosti Transgas a.s.) měla skutečný zájem a své manažerské schopnosti ku prospěchu České republiky jsem jednoznačně prokázala.
Do výběrového řízení jsem se nehlásila, naopak jsem byla poradcem tehdejšího ministra průmyslu a obchodu Milana Urbana panem Johannesem vyzvána, abych se výběru zúčastnila. Což jsem udělala. Po pohovorech byl vybrán pan Martin Roman, přestože neměl zkušenosti v energetice.
Při rozhovoru s vysokým státním úředníkem jsem plná naivity uznala, že pan Martin Roman vyhrál, protože byl lepší. Zajímalo mě, v čem byl lepší, protože jsem se chtěla zdokonalit pro případné jiné výběrové řízení. Dostala jsem odpověď: "…to je úplně jedno. Vám bude vždycky něco chybět, příště třeba řidičák na korečkové rypadlo, prostě my vás nechceme, nic na Vás nemáme a nepatříte do party…"
Nebudu se věnovat dalším výběrovým řízením v posledním období a jejich průběhům, tak jak se o nich veřejně diskutuje.
Vážený pane premiére, věřím, že pochopíte, že v mém věku šaška ze sebe dělat nebudu. Prostě jsem smířena s tím, že nepatřím do party.
Závěrem se omlouvám, že tento dopis považuji za veřejný, poněvadž je to veřejná věc a občany tato situace zajímá, jde o jejich peníze, které na energie musí vydávat a ERÚ v tom hraje významnou roli.
S přátelským pozdravem
Ing. Alena Vitásková

Vážený pan
Andrej Babiš premiér ČR
Úřad vlády Praha

Další články