Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

NAPOLEON-STALIN-HITLER

1. dubna 2017 v 23:11 | ERS |  Články ERS
NAPOLEON-STALIN-HITLER ?
Tato jména jsou spojována s mnoha milionů mrtvých a někde proklínána a jinde naopak velmi uctívána. Je to v každém národě, zemi či státě stejné, má svou historii a mohou posuzovat to čím prošly. Tedy je to vlastně dějinný vývoj státu a jejich vůdců , čím prostě povznesly a obohatily svůj národ a stát.
NAPOLEON
Francie byla feudálním královstvím-státem, ve všech směrech byla majetkem velmožů šlechty, ta podléhala jen svému králi. Veškeré obyvatelstvo bylo majetkem šlechtice v dané lokalitě, ten rozhodoval o všem včetně života či smrti svých podaných. Tolik stručně řečeno. Následkem Francouzské revoluce koncem 18 století vznikla republika a tím byl zánik podřízenosti obyvatel na šlechtě, všichni si v nové republice byly rovni. Bylo zavedeno školství k vymazání analfabetismu který byl ve Francii velkým problémem, školství bylo jen pro bohaté a tedy umělo číst pouze kolem 80% obyvatel. Těch novot bylo skutečně hodně, počalo vznikat již také organizované zdravotnictví, to bylo již podřízeno armádě. Za službu státu byla doživotní penze, vše bylo na tu dobu neslýchané a velmi pokrokové. Tato nová instituce musela vytvořit také jisté mantinely státní moci včetně Justice, tedy byly vydány nové zákony k ochraně republiky a také trestní zákony platné závazně ve všech regionech státní moci. Nyní nebylo možné jen tak soudit občany podle konta svého bohatství a velikosti majetku. Současně Francouzská akademie věd vytvořila dané normy jak vah, vzdáleností a také měrný obsah kapalin, jednalo se o skutečné sjednocení všech běžných měřítek ve Francii, tím zanikl skutečný chaos v mírách ( prý jich měli kolem 18 -ti). Tyto míry a váhy jsou v současnosti nazvané metrické míry, tedy co užívá více jak polovina světa, něco se nevžilo, tak třeba MYM = 10 km. Francouzské zákony a hlavně trestní zákony byly základem pro celou Evropu, každý stát je má upraveny do své lokality a potřeb státní moci.
Francouzská revoluce otřásla tehdejší Evropou, jejich šlechta emigrovala do všech okolních států a burcovala jejich vládce k potlačení revoluce jinak prý je dostihne v jejich domovině. Anglie se vzpamatovávala ze ztráty vlivu na Americkém kontinentě a ztráty jejich kolonie. Byla také vojensky vyčerpaná a byla ve velké krizi ze ztrát svého loďstva které horečnatě obnovovala. Ve Franci byl následně korunován císařem Napoleon, tento bývalý voják, poručík který se vypracoval až na generála, jako jediný dokázal ničit veškeré vzpoury a kontrarevoluce s prosazením nově vytvořených zákonných změn včetně nových požadavků Justice. Sousední státy pod hrozbou vyhlášení války požadovaly návrat do předrevoluční doby a bojkotovaly veškeré obchodní stavy, obchodní embarga padla ze strany Anglie, Rakouska a nově také spojencem Anglie Ruska. Napoleon na vše reagoval rozhodným spojením celé Evropy do jistého společenství samostatnosti před těmito mocnostmi, vybudoval armádu z celé západní Evropy včetně současného Polska. Tyto národy jako vojáci-tedy armáda šly na smrt dobrovolně, dal jim svobodu a také ty nové zákony, nebyly již jen otroky a nevolníky ale byly svobodni od své šlechty. Tehdejší vládcové se nutně spojily k porážce Napoleona, nemohly připustit stejné změny ve vládě a ztrátě moci nad svými podanými. Následná propaganda a jen vzpomínka na Napoleona bylo již trestním činem. Ve Francii je jeho památce věnováno hodně, je stále jejich hrdina a nejen jako vojevůdce, ale člověk který bojoval za ideály obyčejných lidí a bránil nově vzniklou republiku.
STALIN
Rusko mělo v podstatě ty samé problémy, nejvíce se tento stav projevil za Rusko-Japonské války v roce 1905 a ztráty Port Arturu. Tento konflikt ukázal v plné nahotě jak na tom stojí Ruské mocnářství jak po stránce vojenské a také logisticky zajištěné. Skutečné válečné školství bylo hluboce za západním školstvím a proto v ruské armádě sloužilo na vysokých postech mnoho zahraničních důstojníků. Tato válka otevřela oči jak Ruskému válečnému kabinetu, tak i Japonským generálům. Rusové by tuto válku vyhrály pokud by byla dokonale logisticky zajištěná a velel jim skutečně Ruský Generál, Generál (snad) Stessel měl údajně prodat své vítězství Japonsku. Rusové měli ztráty kolem 25 000 padlých a Japonská strana 110 000-120 000 padlých. Stessel se odvolával na nedostatek munice a hlavně ztrátu svého loďstva ?Šukumi?. To byla pro Cara vyložená pohroma, přišel o své Ticho oceánské loďstvo, nyní se ukázala ve své nahotě jejich zaostalost. Veškeré údaje se různí, Carský průmysl produkoval prý jen 5-8% svých potřeb a byl vyloženě závislý na zahraničních dodávkách a výrobcích. Carský režim byl vůči svým obyvatelům skutečně nadmíru povýšenecký a lidský život neměl naprosto žádnou cenu, bylo běžné potírat jen nepatrný odpor obyvatel jednoduše střelbou do lidí vojskem, a obyčejný vojín byl brán cenově jako pes. Za deset let se povedlo vytvořit několik svých podniků a tím snížit závislost země na zahraničí, pokud jsou informace pravdivé tak se průmysl zmátořil na 18-20 % svých potřeb. Světová válka a následně revoluce včetně občanské války srazila výrobu na přibližně 15 % svých potřeb. Země byla vydrancovaná a průmysl zničen, dědictvím po Carovi bylo několik milionů bývalých nevolníků s 90 % analfabetů. Tento rozvrácený stát v čele s bolševiky si stanovil obnovu státu a vymazání všech negativ jako dědictví po Carském samoděržaví, tedy vymýcení analfabetismu a zajištění slušného žití všech národů. Zajímavost byla i to že v celém Carském Rusku kolem roku 1900 i přes svou rozlohu bylo jen 4-5 nemocnic, zaostalost byla neskutečná. Bolševici i přes tvrdým jednání s obyvateli státu dokázaly za deset let od revoluce navýšit průmyslovou výrobu nákupem strojů a technologií na 60% . (Dokonale popsáno v knize DESET LET DIKTATURY PROLETARIÁTU.) . Tou dobou již byl jako předseda vlády sovětu STALIN.
Na tomto se přiživil i náš stát velkou měrou, zde je vlastně základ prvorepublikového skoku naší země jako štika Evropy. Toto neušlo mnoha bankovním domům a hlavně majitelům bank jako jistá výstraha sabotovat jejich rozvoj. Naši podnikatelé působící v tehdejším Sovětském Rusku požadovaly platby zlatem a jen málo surovinami. USA a Anglie se následně počaly držet jisté strategie vytvořit hladomor v celém státě ( toto mělo uniknout Josephu Kenedymu staršímu),jejich strategie byla dodávky veškerých potravinových komodit. Podle pamětníků byla zrovna stavěna Hydroelektrárna a to na Dněpru. Záměrně se blokovaly klíčové komponenty k zprovoznění této stavby, (turbíny? Generátory?). To co zde cituji, jsem získal od mnoha občanů Ruska, Ukrajiny a několika profesorů tehdejšího SSSR, zastávám názor pohledu zevnitř, než pohled zkreslený něčí propagandou zvenčí, následně si udělám sám obrázek co sedí a co nikoliv. Na dotaz proč propukl hladomor na Ukrajině a co tím Stalin sledoval? Odpovědi byly vesměs stejné, "náš stát se skládá s mnoha států a jsme tedy svazkem, v žádném jiném státu nepropukl tento hladomor a proč? Ukrajina byla v našem svazku pátou kolonou jako u vás ty Sudety pro které vznikla ta válka. Ukrajinští představitelé byly prolezlí korupcí a údajně byly sponzorováni Anglií a také ze strany USA, záměrně nechaly zemřít milion svých obyvatel pro pádný důvod k jednání o odtržení od SSSR. To se v tichosti tady šeptá a USA a Anglie nakonec na pomoc nedošla jen záměrně rozpoutali paranoiu na vrcholné představitele v čele se Stalinem. Nakonec na to vedení od místních, okresních včetně krajských představitelů Ukrajiny došlo také ( bylo jich více jak 500 000 nahnáno do vagonů), byly všichni i s rodinami posláni do Gulagů a byl pokoj, život ale lidem které vyloženě nechaly pochcípat hlady nikdo nevrátí, ale vina se hází na Stalina, ten za to nenese zodpovědnost". (Namítl jsem, že po válce či po Stalinově smrti chtělo mnoho lidí nějakou rehabilitaci, kde je tedy nějaká pravda? Pravda je z jakého pohledu to budeš posuzovat, jeden bude tvrdit že o ničem nevěděl, další ze současného pohledu bude tvrdit že tak bojoval proti režimu a u vás v Čechách nebylo dost podivností? Souhlasím, u nás po roce 1989 se zloději hájily že tímto způsobem bojovaly proti komunistům a veksláci také, v současnosti jsou všichni buď ve vládě nebo jsou podnikatelé.)
Kolem roku 1935 již byl průmysl na takové úrovni že nebylo nutno dovážet zahraniční výrobky, podíl dovozu byl jen kolem 5 %, to byl vyloženě šok pro západní banky, co bylo ale největší zátěží pro tehdejší Sovětský svaz bylo zbrojení. To bylo nutné z pohledu obrany své suverenity, informace ze zahraničí dokladovaly enormní zájem o zničení tohoto zřízení. Bylo to stejné jako v případě Francouzské revoluce, vedení Anglického kabinetu dostávalo vyloženě kopřivku při pomyšlení změny struktury vlády a ztrát svých vžitých tradičních pozic, nejlépe to vystihoval jejich premiér Churchill. Když tedy nedokázaly poškodit státnost SSSR formou vyhladovění a různými embargy, tak nastoupila hra na oslabení státní moci na bázi armádního velení. Toto původně rozehrály špionážní centrály z Anglie a následně také USA, USA následně mělo podpořit také Německý Abwehr. Vše směřovalo k rozložení velitelského postu od armádních až po velitele praporů, což ještě tehdejší kontrašpionáž vcelku obstála, zlom nastal až zásahem našeho prezidenta Beneše, ten varoval Stalina o velkém spiknutí. Stalin si vážil Beneše jako důvěryhodného politika a současně považoval tehdejší Československo jako spřátelenou zemi. Následně Stalin nechal popravit a zavřít do Gulagů veškeré špičky vedení armády s nedozírnými následky. A aby toho nebylo málo, tak veškerý státní aparát se soustředil na cizince a tato paranoia vyrostla do neskutečných rozměrů. Tak tento Stalinův akt považují za jeho největší zločin a ještě spojený se jménem našeho prezidenta Beneše který naletěl Anglické špionážní hře, do doby před zásahem Beneše považoval vše Stalin za nedůvěryhodné. I přes chybu spojenou s mnoha zbytečnými mrtvými důstojníky, velebí Stalina vesměs celá bývalá Východní Evropa (mimo pobaltí.), dokázal povznést zaostalé Samoděržaví z doby nevolníků k vyspělým zemím světa a to je trnem v oku právě té přátelské Anglii a také USA. Nyní ta pátá kolona Ukrajina, dosáhla svého, jsou sice samostatní ale nevládnou si, jsou ovládáni zeměmi Západu a ještě jsou jen otroky ve vlastní zemi právě pro blaho Západu. Nebýt Stalina, tak na Ukrajině by doposud oraly dřevěnými pluhy a bydlely v zemljankách, jako tažné zvíře by byl kůň a volci, o elektrofikaci by si mohly jen zdát, (tak to ohodnotil Ukrajinec). Je to stejné jako ve Francii, nemůžete tam hanit Napoleona, a v Rusku nadávat na Stalina je skoro trestním činem.
HITLER
Pohledem na Německo se mnoha lidem vybaví jen slovo válka, a také jejich vůdce Adolf Hitler, jak je to ale z pohledu Němců? Nástupem Hitlera na vrcholný post se okamžitě snažil snížit nezaměstnanost, začal budovat dálnice a také podporoval rozjezd průmyslu. K tomu mu byly nápomocny jak bankovní domy z USA a také Anglie. Následně počal zbrojit a budovat také novou armádu, tedy zaměstnal lidi v továrnách a zbytek nezaměstnaných oblékl do uniforem. Ve skutečnosti vše dělal na dluh, jeho státní dluh byl dost neudržitelný a smazání dluhu byla jen příprava na válku a její uskutečnění. Následnou válkou vybrakoval banky dané země a uměle Německou marku nadhodnotil nad hodnotu okupované země. Poražené země nutil také platit válečné reparace a účtoval jim i nutnou obranu z Německé strany. Tímto zajistil Německé Říši neskutečný tok všeho dostupného zboží a za levný peníz, v době války netrpěly jeho obyvatelé hlady jak to pamatovaly z doby první války (1914-1918). Tento akt vlády Adolfa Hitlera od roku 1933 až do roku 1945 se zapsal do podvědomí národa jako největší pocit jistoty od vládnoucího představitele. Německý národ toto nese jako normální jednání a ještě to samozřejmě přenáší na své děti, nějaký stud za vyvraždění 6 miliony židů je netrápí natož za vyvraždění více jak 30 milionů slovanů neberou vážně. Jaká je skutečnost? Ne jednou, jsem byl upozorněn na Německé mladíky kteří měli velebit Hitlera posteskly si že to mělo ještě nějakou dobu vydržet a likvidovat slovany na tu stanovenou kvótu 150 milionů. Toto hovoří samo za sebe, jim nestačila genocida slovanů o 30 milionech, Hitler je z mého hlediska a jiných národů prach sprostý vrah, a pro Německo válečný hrdina hledající konečné řešení vyhubením slovanů.
ers
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 Oldřich Klíma | E-mail | 1. dubna 2017 v 23:13 | Reagovat

IO.

2 Eva | E-mail | Web | 5. dubna 2017 v 12:38 | Reagovat

Ciekawie napisane!

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama