close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Říjen 2019

Rakousko po volbách?

24. října 2019 v 8:49 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů


Rakouské změny zákonůRakouské změny zákonůŽadatelé o azyl nebudou dostávat žádné peníze. Jejich vlastní hotovost budepři podání žádosti o azyl zadržena na úhradu nákladů (podobně jako v Dánskua ve Švýcarsku). Skončí snaha o ubytovávání žadatelů o azyl v bytech,ubytováni budou vhromadných zařízeních. Azylové úřady si budoukopírovat obsah mobilních telefon u žadatelů, aby s jeho pomocí ověřilyidentitu žadatele a to, zda vypovídá pravdivě o různých okolnostech (např.srováním zachycených lokačních dat s tvrzením žadatele o tom, kudy prošel).Osobám, které vycestují zpět do státu, z nějž "uprchly", bude azylová ochranave zrychleném řízení odňata.Odmítnutí žadatelé mají být důsledně deportováni. Azyl bude - v souladu spůvodními mezinárodními smlouvami - oddělen od trvalé imigrace aperiodicky bude prověřováno, zda stav ohrožení ještě trvá; pokud pominul,bude azylová ochrana ukončena. Žadatelé o azyl se budou muset starat ovlastní domácnost (tj. žádné úklidové a stravovací služby placené daňovýmpoplatníkem, jak je tomu např. i u nás). Nezletilé manželky budou úředněodděleny od zletilých manželů. Při případném slučování rodinnebudouakceptovánanezletilá manželství, nucená manželství a vícenásobnámanželství. Kdo opustí Rakousko dobrovolně a za odměnu (Rückkehrhilfe) anásledně se ilegálně vrátí, bude souzen za trestný čin (víceméně ekvivalentnašeho maření výkonu úředního rozhodnutí).Téma azylu a imigrace má zůstat jako kompetence rakouského státu, tj.odmítnutí evropských kvót.Sociální dávky pro osoby, které obdržely azyl, budou zastropovány napoměrně nízké úrovni (aspoň vůči rakouským nákladům na živobytí), a to jakindividuálně, tak na rodinu.Přímá demokraciePřímá demokracieNová koalice se zavázala postupně zavádět do rakouského práva prvkypřímé demokracie po švýcarském vzoru.Občané budou mítzákonodárnou iniciativu: nasbírají-li 100 000 podpisů pod návrh zákona,bude muset být projednán v parlamentu se stejnou vahou a ve stejnéproceduře, jako by jej navrhla vláda. Příslušní ministři budou mít povinnost se kněmu vyjádřit.S celostátními referendy se počítá jako se závaznými, pokud vítězná strananasbírá dost hlasů (třetinu všech oprávněných voličů). Vyloučeny mají býtmezinárodní smlouvy (ústupek prezidentovi van der Bellenovi). Pokud byparlament neschválil návrh zákona předložený aspoň 900 000 voliči, budese nezávisle na jeho vůli konat závazné referendum.Počítá se i se zajímavou "Hlavou 22". Pokud by rakouský parlament odmítlschválit zavedení prvků přímé demokracii nezbytnou dvoutřetinovou většinouhlasů, bude o jejím zavedení vyhlášeno zvláštní jednorázové referendum, kjehož vypsání by měla stačit nadpoloviční většina hlasů v parlamentu.
Na experiment s přímou demokracií jsem velmi zvědav. Rakušané se Čechůmpodobají mentalitou daleko více, nežli Švýcaři. Rozhodně bude stát zasledování. (Vždyť jsme jim 300 let prznili rasu - je to tam samý Nowotny aNovak, )Dále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážceDále bude prozkoumán a přehodnocen zákon o urážcenáboženského cítění.náboženského cítění.S tímto zákonem bylo v minulých letech spojeno několik kontroverzí. ElisabethSabaditsch-Wolff byla pravomocně odsouzena k pokutě 480 Euro za veřejnéprohlášení, že islámský prorok Mohamed měl zalíbení v malých dětech (podlemuslimské tradice přitom měla Aiša v době prvního manželského styku devětlet, takže těžko její tvrzení označit za lživé). Helmut Griese zase dostal pokutu800 Euro za to, že každý pátek při sekání trávníku posměšně jódloval anapodoboval volání muezzina.Džihádisté a náboženští extremisté budou vězněni ve zvláštních odděleníchvěznic, aby neovlivňovali jiné vězně.Má být vyvinuta maximální snaha o to, aby odsouzení cizinci vykonávali trestodnětí svobody ve své vlasti.IslámIslámDo trestního zákoníku budou doplněny příslušné paragrafy a bude zcelazakázáno financování náboženských spolků z ciziny. Islámské školky aškoly budou v případě nedodržení závazných předpisů důslednězavírány.(To je patrně reakce na loňskou studii vídeňských islámských školek. Tyjsou podle jejího autora důkladně infiltrovány salafisty a jinými radikály, kteřísi tak vychovávají novou generaci fanatiků.)

Plán OSN a EU pro střední Evropu.

23. října 2019 v 7:21 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Tohle na nás chystají z EU a OSN, jde jim to rychle. Děti jsou v první linii boje za zničení národa Současné zneklidňující téma inkluze českého školství je POUHÝM detailem v naplňování OFICIÁLNÍCH plánů, jak zničit český národ. Není to nic "osobního", jak vám řeknou "odborníci", jde prostě jen o zničení naší země - stejně jako všech okolních zemí - které je plánované. Jede se podle harmonogramu EU a OSN.

Podívejme se na vše podrobněji a pro větší nadhled v pouhých sedmi bodech, které dokonale odhalují komplexní plán genocidy národů.

1. Richard Coudenhov-Kalergi, rakouský politik s československým občanstvím (1894-1972) založil v roce 1922 hnutí "Panevropan", které předjímalo nastolení Nového světového řádu, založeného na Federaci národů řízené Spojenými státy. Sjednocení Evropy mělo být prvním krokem k jediné světové vládě. Podstata plánu spočívá v tom, že obyvatelé budoucích "Spojených států evropských" již nebudou původními národy, ale bude to druh zvířeckých podlidí vzniklých míšením ras. Tvrdil, že je nezbytné "křížit" evropské národy s asiaty a černochy, aby vzniklo mnohaetnické stádo bez specifických vlastností, snadno ovladatelné elitami u moci. Je pokládán za otce Maastrichtu a multikulturalismu. Na jeho počest byla ustanovena Evropská cena a jako první ji získala Angela Merkelová v roce 2010. Teze prosazující genocidu evropských národů pomocí masové imigrace tvoří základ oficiální politiky evropských vlád - a tedy i té naší.EU zahájila již v roce 1995 postupnou imigraci 50 až 80 milionů muslimů ze Středozemí do roku 2050. Projekt se jmenuje "Euro-Med" a byl připravován s vyloučením veřejnosti. Počet "potřebných" imigrantů do Evropy odhaduje Eurostat - pod záminkou, aby prý bylo z čeho živit evropské důchodce.
2. Thomas Barnett, poradce bývalého amerického ministra obrany Donalda Rumsfelda, již v roce 2002 sdělil toto: "Konečným cílem globalizace je homogenizace všech států na zeměkouli. Toho musí být dosaženo smíšením ras s cílem vzniku světlé hnědé rasy v Evropě. Proto musí Evropa přijmout ročně 1,5 milionu přistěhovalců z třetího světa. Výsledkem tak bude vznik populace s průměrným IQ 90, tedy lidí, kteří budou příliš hloupí na to, aby chápali, ale dost inteligentní, aby pracovali." Tyto teze jsou součástí oficiálních materiálů Pentagonu.3. OSN prosazuje oficiálně genocidu svým neustálým vybízení k přijímání miliónů uprchlíků, aby se "kompenzovala nízká porodnost v Evropě". Zpráva OSN z roku 2000 má název "Migrace k náhradě původního obyvatelstva: řešení pro stárnoucí a upadající populace" a uvádí, že Evropa bude v roce 2025 "potřebovat" 159 miliónů imigrantů.
4. Projekt OSN "Agenda 21", kterou ČR podepsala v roce 1997, je komplexní plán akcí, jak vytvořit celosvětovou vládu a ukončit dosavadní suverenitu národních států. Jak říkají autoři projektu: "Je pouze nutné, aby stát ukradl jednu generaci dětí a následně je indoktrinoval." V této souvislosti je důležitá právě inkluze, která má za cíl dělat i z normálních dětí analfabety. Podle dokumentů Agendy 21 ve škole nemají platit ani přírodní zákony - vše má být pouze věcí "konsensu". Jak praví inspirátoři těchto metodických textů: "Více vzdělaní lidé mají větší příjmy a spotřebují více zdrojů, než ti chudí s nižším vzděláním." Příkladem naprosté degradace vzdělávání je norská škola - literatura tam není, historie není, fyzika není, chemie není, zeměpis není. Ve školách visí oznámení typu: "Jestliže tě rodiče nutí dělat úkoly, zavolej nám. My ti pomůžeme zbavit se od takových rodičů." Pro lidstvo Agenda 21 plánuje život bez soukromého vlastnictví a počítá se zrušením rodiny - děti mají patřit vládě.5. Pilotní projekty státního odebírání dětí rodičům nyní probíhají v Norsku i v ostatních severských zemích a postupně se rozšiřují do Anglie, Německa a dál a dál. Norská Barnevern, finská Lastensuoelu, německá Jugendamt atd. - proti rodičům a dětem působí dobře organizovaná světová kriminální síť. Čísla odebraných dětí: 200 tisíc v Norsku, 300 tisíc ve Švédsku, 250 tisíc ve Finsku - takové obrovské množství svědčí o ukradeném pokolení!6. V Evropě existují tzv. "sexuální standardy", v nichž je přímo napsáno, že rodiče jsou povinni spolu s dětskými vychovateli učit maličké děti "různým druhům lásky" a konstatují, proč mají rodiče a vychovatelé ve školkách učit děti masturbovat a to do čtyřech let a v žádném případě ne později - protože novorozenec musí prý poznat svoji "pohlavní identitu". Přikázanou sexuální osvětou je nutné už v době porodu zjistit, kdo to vlastně je: gay, lesbička, bisexuál, transsexuál nebo transvestita. Z rovnoprávnosti pohlaví jsou vyňata slova "muž" a "žena", "otec" a "matka". Jaký je cíl? Například materiály sociologů Ministerstva mládeže v Norsku "plánují", že k roku 2050 bude Norsko z 90 % homosexuálním státem.1. Velký propagátor a realizátor celosvětového očkování Bill Gates v roce 2010 otevřeně přiznal, že vakcíny a současná zdravotní péče mají za cíl depopulaci planety. Řekl: "Dnešní svět čítá 6,8 miliard lidí. Spěje k devíti miliardám. Jestliže odvedeme velký kus práce díky novým vakcínám, zdravotní péči a reprodukčnímu zdravotnictví, mohli bychom to snížit možná o deset nebo patnáct procent." Gates dále tvrdil, že očkovací látky mají sloužit k tomu, aby se snížil počet obyvatel, čímž se sníží i emise CO2. Stejný cíl má podle něj i současný systém zdravotní péče a reprodukčního zdravotnictví. Mimochodem, poslední novinkou je očkování těhotných žen.

G. Brock Chisholm, bývalý ředitel Světové zdravotnické organizace řekl: "Co lidé musejí všude rozvíjet, to je kontrola porodnosti a smíšená manželství (mezirasová), za účelem vytvoření jediné rasy v jediném světě, závislé na centrální autoritě."Nejprve jsou schváleny zákony, že očkování je povinné a všechny děti ho musí podstoupit. Potom jsou vyrobeny vakcíny, které pomalu usmrcují. Mentalita světové "elity" vychází z toho, že je to "fér", neboť údajně mají přežít jen ti nejodolnější. Problém je ovšem v tom, že se to musí provést tak, aby proočkované generaci již nebylo pomoci. Proto se neustále zkracují očkovací termíny. Dnešní kojenec dostane tři dávky hexavakcíny již v prvním roce života. Je to zásah, který zabrání přirozenému rozvoji imunitního systému dítěte v samém zárodku. Farmaceutický průmysl tak získává svého celoživotního klienta a systém moci trvale poškozeného otroka, který předčasně zemře a vyklidí prostor těm, kteří si planetu chtějí přivlastnit jen sami pro sebe. Například Norsko je první země na světě, která sleduje sebevraždy dětí od 0 do 7 let. Jak ale může být novorozenec vůbec schopný ukončit svůj život? Jestliže děti skutečně umírají, pak to orgány oficiálně svedou na "sebevraždu". Ti lidé nemají duši a asi proto věří, že jim to projde.Pohoršujeme se nad agresívním chováním ilegálních migrantů, ale oni jsou skutečně jen pouhým nástrojem OFICIÁLNÍCH A DLOUHODOBÝCH plánů na likvidaci evropských národů a tedy i naší země. A jako vrchol všeho všechny ty zničující direktivy EU a OSN naše vláda i náš parlament postupně naplňují!!!!! Copak jsou všichni šílení? Copak nevědí, že se to týká také jejich dětí?

Církevní restituce ??

15. října 2019 v 17:45 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů

Ústavní soud rozhodl, že v ČR si jsou všichni rovni ale někteří jsou si rovnější.


Mezi ty rovnější patří podle dnešního nálezu zejména církve. Ústavní soud se zastal církví, že zákon o zdanění církevních restitucí je protiústavní. Rozhodnutí jsem nečetl, myslím že ani nebylo zatím zveřejněno, ale podle toho, co vyšlo v médiích, bylo hlavním důvodem že zákon je retroaktivní, že církevní restituce byly schváleny v roce 2013 a zákon o zdanění až o pět let později a existuje právní zásada, že zákony nepůsobí zpětně. Avšak Ústavní soud "zapomněl" na jeden důležitý faktor že je dlouhodobě ustáleným zvykem, že v daňových zákonech zákaz retroaktivity neplatí. U daní je běžné, že se vyměřují v průběhu zdaňovacího období, tedy například daň z příjmu se platí za kalendářní rok a pokud se například v červnu zvýší nebo sníží sazba daně, přibyde či ubyde nějaká výjimka, odpočitatelná položka a podobně, pak to zpravidla platí od ledna a nikoliv až od června. Takových zákonů bylo v dějinách České republiky nespočet a nikdo je za protiústavní nepovažoval. Někteří občané s tím možná budou souhlasit, ale je třeba si uvědomit, že stát si nakonec peníze vybere jiínak, čím méně zaplatí na daních církve, tím více zaplatí ostatní občané.
Církve však mají privilegia, stejně tak jako měly privilegia vůči jiným restituentům, kdy jiní restituenti byli za nevydaný majetek odškodňování v úředních cenách což bylo několik málo korun za metr čtvereční půdy a u církví to bylo 44 Kč za metr čtvereční. Další problém byl, že pozemky nebyly historicky vlastnictvím církví, ale panovník jim je udělil v tzv léno, což byl podle feudálního práva jakýsi věčný, prakticky nevypověditelný nájem. Sliby církví, že pokud dostanou restituce, že rozšíří sociální pomoc potřebným, opraví kostely a další historické památky a podobě, se a pět let naplnily jen ve zcela nepatrné míře.
Zákon byl o církevních restitucích byl navíc schválen nelegitimní Nečasovou vládou, opřenou ohlasy přeběhlíků a odsouzených zločinců. A tito přeběhlíci a minimálně jeden odsouzení odsouzený zločinec, hlasovali i pro zákon o církevních restitucích, bez jejich hlasů by v poslanecké sněmovně neprošel. Jakkoliv zákon o zdanění církevních restitucí byl ústavního hlediska možná pochybný, měl alespoň trochu zmírnit tuto zlodějinu, nyní kvůli Ústavnímu soudu se to nepovedlo. Toto kontrastuje s mnoha jinými případy, kdy porušování ústavy Ústavnímu soudu nevadilo, kontrastuje to s jinými případy, kdy se Ústavní soud se nezastal občanů, ale naopak rozhodoval v rozporu s lidskými právy i s dobrými mravy obecně
Na druhou stranu mě to nijak nepřekvapuje neboť v České republice od roku 1989 se hromadí jeden tunel za druhým a stát je dál rozkrádán. V současném politickém systému to nemá řešení, přitom řešení existuje a je poměrně jednoduché: vzít moc poslancům parlamentu, nikým nevoleným stranickým sekretariátům, lobbystům a nikým nevoleným ústavním soudcům a dát jí do rukou lidu. Pouze pokud bude zavedena přímá demokracie a přímá volba i odvolatelnost politiků, pak žádné žádné podobné zákony, jako je zákon o církevních restitucích, nikdy nebudou moci být schváleny

JUDr. Norbert Naxera

Starosta Prahy Hřib, záškodník.

14. října 2019 v 7:17 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
HŘIB udělal Národnímu hospodářství ČR škody za 23 miliard
Pražský primátor
pražský primátor Zdeněk Hřib, tím že se plete do zahraniční politiky, která je podle ústavy záležitostí vlády a prezidenta republiky a rozhodně ne primátorů, udělal obrovské hospodářské škody, zatímco české úřady financovaly v Číně rozsáhlou reklamní kampaň, která k nám měla přilákat čínské turisty a také byla úspěšná, každým rokem sem jezdilo stovky tisíc Číňanů, nyní jich zřejmě výrazně ubyde, což bude ztráta pro pražské hotely, restaurace a desetitisíce lidí, kteří se v Praze živí turistickým ruchem. Kromě toho Číňané, jak upozornil prezident Zeman, pravděpodobně nebudou sponzorovat fotbalovou Slavii https://www.idnes.cz/fotbal/prvni-liga/slavia-praha-cina-financovani-prezident-milos-zeman.A191010_220711_fotbal_vp2 Sice nejsem fanouškem Slavie, ale to že fotbalový klub přijde o peníze a dostane se do finančních potížích kvůli politickým provokacím ze strany primátora, by mělo naštvat všechny, i ty co fandí jinému klubu, nebo je fotbal vůbec nezajímá.
Zřejmě dojde i k dalším škodám, zejména pro české vývozce, které ekonom Lukáš Kovanda odhadl na 23 miliard Kč za tenhle skandál by měl být Hřib okamžitě odvolán.
Není to pochopitelně jediný exces ze strany Zdeňka Hřiba, jakkoliv nikoho z pražských primátorů od roku 1989 nelze hodnotit pozitivně, myslím že ještě nikdo nebyl tak špatný jako Hřib. V Praze se nic nebuduje, nerozšiřuje se metro, nedělají se ani jiné důležité dopravní stavby, zhoršuje se bytová krize, neboť město místo aby podporovalo developery ve stavbách nových bytů, jim hází klacky pod nohy, už chybí přibližně 40.000 bytů a magistrát s tím nic nedělá. Zdeněk Hřib sice přišel s nápadem zdanit prázdné byty, což v zásadě podle mě není špatný nápad, ale proč nejde sám příkladem? Proč sám už téměř čtyři roky vlastní prázdný dům v Kyjích, o tom případě jsem vás informoval nedávno (například zde v čase 30.00 https://novaplus.nova.cz/porad/televizni-noviny/epizoda/37497-televizni-noviny-23-9-2019 )
Jako právní zástupce bývalého majitele domu jsem s Hřibem jednal pouze prostřednictvím emailu, nikdy jsme se osobně nesešli, avšak i z těchto e-mailů a z výpisu z sms které Hřib psal bývalém majiteli domu, jsem viděl, že tak to arogantní a bezskrupulózní člověk jako Hřib se málokdy vidí. Na bývalého majitele domu, důchodce po několika mrtvicích, dělal těžký psychický nátlak nejprve s cílem donutit ho prodat dům, a posléze připravit ho o vybavení tohoto domu.
Stejně si Zdeněk Hřib počíná i v politice, zde však není poškozen jen jeden člověk ale poškozená je celá Praha, jistě mnozí zaměstnanci hotelů, různí číšníci, servírky, taxikáři, prodejci suvenýrů a další lidé v komunálních volbách v Praze dali hlas Pirátům zde mají výsledek. Na druhou stranu nebylo jasné, že se Piráti budou chovat takhle, Piráti se zdáli jako přijatelná alternativa pro liberální voliče. Já rozhodně nejsem liberál, ale říkal jsem si že je to lepší když lidé budou volit Piráty, než třeba TOP 09, že piráti jsou alespoň menší zlo. Ale o mnoho lepší to není. Tím že se do čela dostali lidi jako je Hřib, je to alespoň v Praze, ještě horší než dříve
Co dělá policie? Proč nekoná a co Justice? Občané se budou stále jen koukat na rozkrádačky a protistátní jednání našich politiků?

Jak hospodařily naše vlády od roku 1989.

13. října 2019 v 12:31 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
4x horší než světová válka
toto je výsledek 20letého hospodaření našich národohospodářských ekonomických elit a expertů na transformaci socialismu v kapitalismus.
Prodali grunt, peníze z prodeje jsou bůhví kde a nás zadlužili.
To by žádný dobrý sedlák neudělal.
Na to museli přijít Klausové, Kalouskové a jim podobní.
Kdo kradl plnými hrstmi a byl souzen či odsouzen, byl následně amnestován a bez trestu zbaven odpovědnosti za své činy.

Vývoj státního zadlužení
1989 + 280,0 mld. Kč (aktiv) a to nehovořme o zahraničních aktivech, které činily asi 120 mld Kč; z toho 70% v Rusku, dnes již ze 40% splaceno ropou
a železnou rudou, kde ale skončila a za kolik je otázkou.
1993 - 158,8 mld. Kč
2003 - 493,2 mld. Kč
2007 - 892,3 mld. Kč
2009 - 1 178,2 mld. Kč
2010 - 1 344,1 mld. Kč
2011 - 1 499,4 mld. Kč
2013 - 1 700,0 mld. Kč (odhad ČNB duben 2013)
Výdaje za dluhovou službu
2001 17 mld. Kč
2006 31 mld. Kč
2011 72 mld. Kč
2012 82 mld. Kč

V žebříčku konkurenceschopnosti WEF propadlaČR za poslední 2 roky z 31. na 46.místo na světě!

- ČR, která je počtem obyvatelstva 48 x menší než celá EU, má 6 x více heren a kasin než zbytek EU dohromady !
- zahraniční kapitál vlastní cca 80 % klíčových firem a je kontrolován ze 40 % z daňových rájů!
- 56 tun českého zlata bylo po roce 1989 vyměněno za dluhopisy.

Německo má stav zlatých rezerv 3 396 tun, ČR
pouhých 12 tun a dále "tak zvané zlaté žíly u obyvatelstva" ..
- hospodářské škody vzniklé na území ČSR po 2. SVĚTOVÉ VÁLCE byly vyčísleny (v dnešních cenách) na 1 bilion 351 miliard Kč.
Zmizelé národní jmění od r. 1989 představuje téměř 4 násobek hospodářské ztráty ČSR za druhé svět. války !!!

Nejhorší je, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a z veřejně dostupných zdrojů a národ ovcí nic....
Nikomu nevadí, že nebude na zdravotnictví, vzdělání, důchody, infrastrukturu....
Že po válce roky hromaděné bohatství především rukama dělníků, kteří jej tvořili je v kapsách zlodějů bez trestu...
Nejspíše je pravdou, že každý národ má vládu, kterou si zaslouží...
Jak pravila matka Tereza.
Není problémem nasytit chudé, ale je problém nasytit ty bohaté...

UKRAJINA A JEJÍ HRANICE.

10. října 2019 v 23:43 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Hranice Ukrajiny - historie

Hranice Ukrajiny - poučme se z historie.
Ignorování dějin a neznalost historie nás kvalifikuje na kandidáty nového zotročení. Bible jasně zjevuje, že kde není poznání hyne lid. Ukrajina byla do roku 1654 nepatrný státeček, v rozmezí gubernie. Od roku 1654 do roku 1917 ruští carové darovali Ukrajině rozsáhlé území
na severozápadě, včetně Kyjeva. Kyjev byl původně prvním hlavním městem Ruska. To si musíte uvědomit. V roce 1922 daroval Lenin Ukrajině východní území, zvané Novorusko. To je ono území, ve kterém se dnes vede válka. V roce 1939 daroval Ukrajině Stalin západní území a v roce 1945 po válce přidal k území Ukrajiny část naší první republiky, Podkarpatskou Rus. V roce 1954 daroval Chruščov Ukrajině Krym.
Ve světle této historie vzniku tohoto státu je absurdní tvrdit, že Rusko Ukrajinu dobývalo, nebo že ji chce obsadit. Tento historický výčet pohybu hranic Ukrajiny ukazuje, že tento stát vznikl díky Rusku a Sovětskému svazu. Jestliže se Rusové dozvěděli, že Spojené státy plánují v Sevastopolu zřídit svou vojenskou základnu, Krym si prostě vzali zpět, aby tomu zabránili. Nikdo nevytýkal Spojeným státům, že obsadil intervencí svých vojsk například v roce 1983 Grenadu. Grenada nikdy historicky nepatřila Spojeným státům. Nikdo nevyčítal Anglii, že dobyla Falklandské ostrovy. Falklandské ostrovy historicky i geograficky patřily Argentině. Rusové se poučili v případě Krymu od Izraelců. Ti, zaútočili na Egyptská letiště doslova pět minut před jejich útokem na Izraelský stát v šestidenní válce v roce 1967, kdy se několik arabských států pokusilo zničit stát Izrael. Všimněte si, že od dob Napoleona byly na Rusko iniciovány útoky vždy ze Západu. Obě světové války byly iniciovány západními Evropskými mocnostmi. Při Norimberském procesu se hlavní americký soudce Tauler vyjádřil, že bez finanční podpory německé firmy I. G. Farben by Hitler nemohl začít válku. Tento Američan jistě věděl, že I. G. Farben, která například dodávala Cyklon-B na plynování Židů a národů, měla smlouvu s americkou firmou "American - Oil". To ukazuje, že hlavním iniciátorem světových válek nebyly národní vlády, ale nadnárodní monopoly, koncerny a bankovní skupiny, řízené od jednoho stolu. Začátek, a průběh obou válek to potvrzuje na několika záhadných událostech.
Studujte historii a získáte moudrost, identitu a poznání božího plánu s lidstvem. Poznání historie brání novému totalitnímu zotročení. Kdo iniciuje opět další válku v Evropě? Neměli bychom měřit dvojím metrem. Opravdu, neznalost historie je neomluvitelná. Záhadné události obou válek mají společný jmenovatel. Strany konfliktů byly řízeny z jednoho centra.MAPA UKRAJINY od r.1654

Aktivace rakoviny přes elektroniku.

7. října 2019 v 15:05 | ERS |  Nezávislé iniciativy občanů
Potvrzeno: Rakovinu lze vyvolat cíleně na dálku elektromagnetickými vlnami! Nemluvil K. Gott o iluminátech až příliš?
Dokument omylom zaslaný v roku 2018 aktivistovi Curtis Waltmanovi okrem iného na obrázku č. 2 vymenováva ďalšie účinné frekvencie: 10 Hz ovplyvňuje motorické funkcie svalov. 15 Hz ovplyvňuje sluchovú sústavu (počutie zvukov bez zapojenia sluchových orgánov). 25 Hz ovplyvňuje zrakovú sústavu (vkladanie vizuálnych obrazcov bez zapojenia zrakových orgánov). 9 Hz má somatosenzorický vplv (fantómové dotykové pocity). 20 Hz ovplyvňuje centrum rozmýšľania (vkladanie myšlienok do podvedomia). Dokument okrem toho bez hlbších detailov spomína pojem "Remote Brain Mapping" a "Reading and Broadcasting thoughts", čo evokuje dojem, že americká vláda môže vlastniť funkčné technológie schopné čítať ľudské myšlienky.

Početné texty udávajú, že pomocou frekvencií v rozsahu 4-30 Hz je možné ako vypínačom u človeka zapnúť rakovinu (obvykle tak, že sa nastaví rezonančná frekvencia nejakej chemickej biologickej kaskády, ktorá v dôsledku rádiovej frekvencie začne zlyhávať).

"Používanie systému TETRA políciou vytvorí psychotronicky ovládaných policajtov, ktorí môžu byť kompletne ovládateľní v akejkoľvek situácii a ktorí sú veľmi užitoční pre prípady ekonomického alebo sociálneho chaosu, kedy je vyžadované extrémne a násilné správanie bez akýchkoľvek ohľadov na svedomie alebo morálku - takzvaní policajní roboti. Britská vláda v súčasnosti vynakladá 2,5 milióna libier na plnú implementáciu celonárodného nasadenia technológie na ovládanie mysle z dielne CIA. TETRA systém pulzuje vo frekvencii 17,6 Hz vysielanej na 400 MHz, čo je v zásade Projekt Pandora financovaný CIA koncom 1960tych a začiatkom 1970tych rokov. Dr. Ross Adey, vrcholový výskumník Pandora Projektu zverejnil video pre vedúcich britských výskumníkov, ktoré preukazuje nielen, že TETRA systém spôsobuje ELF zombifikáciu masívnym uvoľňovaním kalciových iónov do cerebrálneho kortexu a nervového systém, ale že aktivované kalciové ióny tiež spôsobujú masívne narušenia hormonálnych systémov, čo vedie k zbesilným náladovým výkyvom." (poznámka editora: že by toto bolo vysvetlenie, prečo sa americkí policajti správajú ako "bezmozgoví psychopati" ???)

V súvislosti s wifi zariadeniami sa opakovane objavujú obavy, že súčasný rozmach mobilov a wifi zariadení je úmyselne pretláčaný z pozadia tajnými službami, pričom tieto zariadenie majú tradične dvojitý účel: jeden pre verejnosť (komunikácia, prenos dát, bezdrátová domácnosť) a druhý pre vojenské využitie (oslabovanie vôle a inteligencie davov, možnosť nárazového aktivovania signálu na paralýzu nespokojných občanov, poškodzovanie zdravia a reprodukčných schopností za účelom redukcie svetovej populácie atď).

Viac informácií k téme "bioaurálnej identifikácie" osôb sa dá nájsť v materiáloch, ktoré v roku 2018 omylom zaslala americká vláda jednému z aktivistov v rámci odpovedi na požiadavku o slobodný prístup k informáciam. Obrázok č.1 popisuje technológiu identifikácie unikátnej elektromagnetickej frekvencie biopoľa cieľovej osoby, ktorá je jedinečná podobne ako odtlačok prsta, resp. DNA. Obrázok č. 2 popisuje stratégie ožarovania cieľovej osoby pomocou stožiarov mobilných vysielačov, áut vybavených psycho-eletronickými rádiovými anténami, ďalej ožarovanie osôb z vrtuľníkov až po ožarovanie osôb prenosnými zariadeniami z neďalekého domu.


V súvislosti s hypnózou pak stojí za zmienku snaha amerických tajných služieb o vývoj masových hypnotických techník využívajúcich 60 Herzové blikanie obrazoviek televízorov. Cieľom bolo navodiť u divákov pred televízorom stav ľahkej hypnózy, aby im následne mohli byť prostredníctvom televízneho spravovdajstva vkladané do mysle požadované informácie.
Techniky hypnózy spolu s ďalšími praktikami "vymývania mozgu" boli vyvíjané v 1950tych rokoch rámci programov MK-Ultra a MONARCH a dostali sa na verejnosť v 1970tych rokoch v rámci série súdnych procesov vedených bývalými obeťami programu. Hoci bol projekt následne oficiálne ukončený, pokračoval pod hlbším krytím ako tzv. "čierne projekty" financované z drogových peňazí. Ešte v 1990tych rokoch sa niektoré techniky využívali ako samovražedná poistka u zamestnancov pracujúcich pre tajné služby, pre prípad, že by sa rozhodli prejsť na druhú stranu a vyzrádzať služobné tajomstvá.