close
Vážení uživatelé,
16. 8. 2020 budou služby Blog.cz a Galerie.cz ukončeny.
Děkujeme vám za společně strávené roky!
Zjistit více

Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

4. Odboj JH

OTEVŘENÝ DOPIS PRESIDENTU VENEZUELY NICOLASI MADUROVI

2. března 2019 v 20:45 | ERS
OTEVŘENÝ DOPIS PRESIDENTU VENEZUELY NICOLASI MADUROVI
Dnes jsem tento dopis zaslal na úřad presidenta Venezuely a na Venezuelské velvyslanectví
Otevřený dopis zástupců občanských iniciativ v České republice presidentu Bolívarovské republiky Venezuely Nicolásu Madurovi

President Nicolas Maduro
Final Avenida Urdaneta
Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela

Vážený pane presidente,
My níže podepsaní zástupci občanských iniciativ a opozičních politických stran v České republice hluboce nesouhlasíme s tím, že vláda a president České republiky uznali za "prozatímního prezidenta" Venezuely samozvance a pučistu Guaidóa. Především zdůrazňujeme, že česká vláda ani prezident nemají právo vydávat taková prohlášení, protože se jedná o nepřípustné vměšování do vnitřních záležitostí cizího státu, a to je v rozporu se zásadami diplomacie a mezinárodního práva, která se Česká republika zavázala dodržovat. Tento krok považujeme za smutný důkaz toho, že Česká republika nemá vlastní zahraniční politiku a že tedy není zcela suverénním státem, neboť česká zahraniční politika je řízena velvyslanectvím USA. Zdůrazňujeme, že o tom, kdo je presidentem Venezuely, musí rozhodovat Venezuelský lid a cizí státy, včetně ČR, nemají žádnou legitimitu do této věci zasahovat. Nepochybujeme o tom, že Venezuelský lid si svobodně a demokraticky zvolil jako svého presidenta Vás a vaše zvolení plně respektujeme a jsme silně rozhořčeni, že česká vláda a president svobodnou vůli Venezuelského lidu nerespektují a svoji podporou samozvaného "presidenta" zasahují do vnitřních záležitostí Venezuely.
Česká republika není suverénním státem, ale je ovládána USA, Německem a dalšími západními mocnostmi. Národní majetek byl v uplynulých desetiletích rozkraden nebo prodán západním firmám za zlomek skutečné hodnoty. Dnes český průmysl i přírodní zdroje, banky a hlavní finanční a obchodní korporace patří cizincům a peníze jsou vyváženy do ciziny. Česká ekonomika připomíná ekonomiku kolonie, nikoliv samostatného státu. I to je důvod, proč česká vláda podporuje opozici ve Venezuele. Nepochybujeme o tom, že konečným cílem venezuelské opozice je, aby Venezuela dopadla stejně, zejména aby zdroje ropy a dalších nerostných surovin byly ukradeny Venezuelskému lidu a prodány zahraničním korporacím. Věříme, že Venezuelský lid toto nedovolí a že Venezuela si pod Vaším vedením udrží suverenitu. Vážíme si toho, co jste pro Venezuelu udělali Vy a Váš předchůdce, president Hugo Chavéz a ujišťujeme Vás, že na rozdíl od postoje českých politiků všichni čeští občané, kteří podporují svobodu a demokracii, jsou na straně Vás a Venezuelského lidu.

pplk. MUDr. Marek Obrtel, velitel Národní domobrany
pplk.v.v. Ing. Ivan Kratochvíl, velitel Československých vojáků v záloze
Adam B. Bartoš, předseda politické strany Národní demokracie
Slávek Popelka, mluvčí Holešovské výzvy
Věra Řezníčková, předsedkyně Československého sněmu
Jiří Černohorský, předseda hnutí Čest, svoboda respekt
Roman Sláma, předseda politické strany SPR-RSČMS
Mgr. Ladislav Malý, předseda politické strany Národní sjednocení
Milan Rokytka, šéfredaktor týdeníku občanské právo
Ing. Oldřich Lukáš, předseda sdružení Lidé lidem
JUDr. Norbert Naxera, předseda Svazu českých právníků
občanští aktivisté: Ing. Josef Rak, Pavel Opl, Ing. Jan Dlouhý,Miroslav Schötta, Ing. Jiří Pavel Pešek
Carta abierta de representantes de iniciativas ciudadanas en la República Checa al Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolaas Maduro.

President Nicolas Maduro
Final Avenida Urdaneta
Esq. De Bolero, Palacio de Miraflores
Caracas, Distrito Capital
Venezuela

Estimado señor presidente:

Nosotros, los representantes abajo firmantes de las iniciativas cívicas y los partidos políticos de oposición en la República Checa, estamos totalmente en desacuerdo con el hecho de que el gobierno y el Presidente de la República Checa hayan reconocido a Guaidó, autoproclamado y punitivo, como "el presidente interino" de Venezuela. En primer lugar, destacamos que ni el gobierno checo ni el presidente tienen derecho a hacer tales declaraciones porque es una interferencia inadmisible en los asuntos internos de un estado extranjero, y esto está en contradicción con los principios de diplomacia y derecho internacional que la República Checa se ha comprometido a observar. Consideramos este movimiento como una triste prueba de que la República Checa no tiene su propia política exterior y que no es un estado completamente soberano porque la política exterior checa está regida por la embajada de los Estados Unidos. Enfatizamos que el pueblo venezolano tiene que decidir sobre Venezuela, y los estados extranjeros, incluida la República Checa, no tienen legitimidad para interferir en esto. No tenemos dudas de que el pueblo venezolano ha elegido libre y democráticamente como su presidente suyo y respetamos plenamente su elección y estamos muy indignados de que el gobierno checo y el presidente no respeten el libre albedrío del pueblo venezolano y su apoyo al llamado "presidente" interfiere con los asuntos internos de Venezuela.

La República Checa no es un estado soberano, pero está controlada por los Estados Unidos, Alemania y otras potencias occidentales. La propiedad nacional ha sido robada o vendida a firmas occidentales por una fracción del valor real en las últimas décadas. Hoy en día, la industria y los recursos naturales checos, los bancos y las principales corporaciones financieras y comerciales pertenecen a extranjeros y el dinero se exporta al exterior. La economía checa recuerda a la economía de la colonia, no a un estado independiente. Es por eso que el gobierno checo apoya a la oposición en Venezuela. No tenemos dudas de que el objetivo final de la oposición venezolana es que Venezuela haga lo mismo, especialmente para que el abastecimiento de petróleo y otros minerales sean robados del pueblo venezolano y vendidos a empresas extranjeras. Creemos que el pueblo venezolano no lo permitirá, y Venezuela mantendrá la soberanía bajo su liderazgo. Apreciamos lo que usted y su predecesor, el presidente Hugo Chávez han hecho por Venezuela, y les aseguramos que, a diferencia de las actitudes de los políticos checos, todos los ciudadanos checos que apoyan la libertad y la democracia están del lado suyo y del pueblo de Venezuela.

Teniente coronel MUDr. Marek Obrtel, comandante de la milicia nacional
Teniente coronel ingeniero Ivan Kratochvíl, comandante de los soldados checoslovacos en reserva
Adam B. Bartoš, presidente del Partido Demócrata Nacional
Slavek Popelka, portavoz del desafío Holešov
Věra Řezníčková, Presidenta del Parlamento Checoslovaco
Jiří Černohorský, presidente de Honor, libertad de respeto
Roman Sláma, presidente del partido político SPR-RSČMS
Mgr. Ladislav Malý, presidente del partido político Unidad Nacional
Milan Rokytka, jefe de redacción del semanario derecho civil
ingeniero Oldřich Lukáš, presidente de la Asociación de Personas a Personas
Juez Norbert Naxera, presidente de la Unión de Abogados Checos
activistas civiles: ingeniero Josef Rak, Pavel Opl, ingeniero Jan Dlouhý, Miroslav Schötta, ingeniero Jiří Pavel Pešek

Otevřený dopis.

13. března 2018 v 17:33 | ERS
OTEVŘENÝ DOPIS, ADRESOVANÝ PANU PREZIDENTOVI ČESKÉ REPUBLIKY
Vážený pane prezidente,tento rok bude rokem závažných rozhodnutí pro náš stát, a to s obrovskými dopady nejen pro jeho obyvatele, nýbrž i pro národ jako takový. Má být totiž projednána a podepsána smlouva Dublin IV. a následně i smlouva OSN tzv. Globální kompakt.
Naprosto převažující většina národa má oprávněné obavy o další existenci našeho státu, jazyka, kultury a způsobu života. Má obavy z plánovan&eacu te; islamizace Evropské unie a tedy i ČR. Na rozdíl od zemí západní Evropy jsme však neměli nikdy žádné kolonie, vždy jsme žili jen ze své vlastní práce, ze které navíc spíše profitovali ještě i cizí. Nevidíme tedy sebemenší důvod k tomu, abychom k nám zvali masově migranty z jiných zemí.
Dle dostupných informací má být smlouva Dublin IV. projednávána na nejvyšší úrovni v červnu t.r.., přičemž tato smlouva mj.:
a/ omezí zodpovědnost prvních států za migranty a přenese ji na jiné státy EU, tedy i na ČR;
b/ k tomuto účelu zřizuje trvalý alokační mechanismus, který má fungovat permanentně a rozdělovat rovnoměrně migranty do všech členských zemí EU, a to i nad rámec dosud stanovených kvót, tedy i do ČR;
c/ umožní rozložit narůstající počty migrantů legálně rozdělovat mezi všechny členské země EU, včetně těch, které na hranicích Schengenu svá území nemají. Tito migranti budou tak přednostně přerozdělování do čtyř zemí (V4), které zatím přijaly nejméně migrantů. Jednou z přednostních destinací pro migranty se tak stane i ČR;
d/ obsahuje i tzv. reformu evropského azylového práva s tím, že cílem je zajistit ochranu migrantů již v regionu jejich původu. Migranti budou tak zlegalizováni ještě před odjezdem z domovské země. Jejich přepravu do Evropy budou zajišťovat neziskovky.
To znamená, že členské země (a tedy i ČR) budou muset přijímat trvale migranty, které jim bude přidělovat evropská agentura pro azyl nebo platit miliardové pokuty (EUR 250 tis./1 migranta v případě jejich odmítnutí).
Dále to znamená, že budeme muset předat evropské agentuře pro azyl a neziskovkám pravomoci k povolování pobytu migrantů na našem území. Tyto "instituce" tak mají nahrazovat rozhodování vlád jednotlivých členských zemí EU. Podle dalších navrhovaných smluvních dokumentů má dojít ke sjednocení sociální politiky a dávek v rámci EU s cílem zabránit dalšímu přesunu migrantů ze země, do níž byli přerozděleni. Měsíční příspěvek na 1 migranta přitom činí v Německu EUR 700,-, tj. cca 21.000 Kč. Dojde tak k obrovskému jednostrannému a ničím nezdůvodněnému zvýhodňováni migrantů oproti českým občanům a nejvíce seniorům, kteří si na důchod pl atili celý život. Rozdíly budou doslova propastné.
Na podzim r. 2018 má být v návaznosti na smlouvu Dublin IV. projednána na půdě OSN a následně i podepsána smlouva pod názvem Globální kompakt k migraci, a to mezi OSN a Evropskou komisí, která hodlá uzurpovat si právo podepsat tuto smlouvu za členské země EU jako akt společné zahraniční a bezpečnostní politiky EU, a to i bez jejich souhlasu.
Podle této smlouvy:
a/ má vzniknout občanům třetích zemí právo na migraci a to z kategorie občanských práv;
b/ státy, které tuto smlouvu podepíší a ratifikují, by se tímto krokem měly vzdát úplné kontroly svých vlastních státních hranic. Organizování migrace by tak mělo přejít z rukou orgánů jednotlivých států na Úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a na neziskovky;
c/ podpisem této smlouvy Evropskou komisí by se tato smlouva měla stát závaznou pro všechny členské země EU a její případné neplnění má být vymahatelné a sankcionovatelné Evropským soudním dvorem.
Význam a dopady na další vývoj v jednotlivých zemích z titulu obou shora uvedených smluv si uvědomují představitelé některých zemí, a proto vyjádřili nesouhlas s takovým postupem na úrovni Výboru stálých zástupců - jedná se o Polsko a Maďarsko.Od smlouvy Globální kompakt již odstoupily USA, dále pak Dánsko a Švýcarsko.
K nim se dle posledních zpráv přidalo i Maďarsko. S ohledem na uvedené skutečnosti obracíme se tímto na Vás, vážený pane prezidente, jako na nejvyššího představitele našeho státu, s žádostí:
a/ ponechat si řešení shora uvedené agendy v plném rozsahu ve svých rukou;
b/ odmítnout podpis smlouvy Dublin IV.;
c/ vyjádřit zásadní nesouhlas s případným vytvářením finančního tlaku na ČR ze strany vedení EU v této souvislosti, a to včetně zvážení účinných protiopatření ze strany našeho státu;
d/ vyjádřit zásadní nesouhlas s tím, aby jakýkoliv orgán EU podepisoval za ČR Globální kompakt či jiný typ smlouvy a odstoupit od smlouvy Globální kompakt podobně, jak to již učinily shora uvedené země.

Nepochybujeme o tom, že tímto dopisem vyjadřujeme zájem většiny obyvatel našeho státu, a to i nad rámec Vašich voličů v nedávné prezidentské volbě, neboť jde nyní o vše. Schyluje se k recidivě Mnichovské smlouvy z r. 1938 (o nás bez nás) a je jistě v zájmu nás všech již poučených historií této recidivě a tím i nejhoršímu pro náš stát Vaším osobním zásahem a naší podporou zabránit.
Praha 21. 2. 2018
S pozdravem
Ing. Jaroslav Tichý / Aliance národních sil, www.aliancens.cz
PhDr. Vladimíra Vítová, Ph.D. / Aliance národních sil a České mírové fórumPetr Schnur, MA / České mírové fórum, www.ceskemiroveforum.com
Miroslav Starý / Aliance národních sil a Severočeská pravda, www.severoceskapravda.cz/
PhDr. Zdeněk Soukup / Platforma evropské civilizace, www.platformaec.cz
Ing. Karel Janko / Česká strana národně socialistická, www.csns2005.cz
Ing. Ivan Kratochvíl / Českoslovenští vojáci v záloze za mír, www.csvvz.cz
Ludvík Adámek / Občané 2011 - Spravedlnost pro lidi, www.obcane2011.eu
Ing. Marie Paukejová / Jihočeská růže, www.jihoceskaruze.estranky.cz
JUDr. Ogňan Tuleškov / České národní listy, www.ceskenarodnilisty.cz
Martin Marcikán / Svobodný vysílač, www.svobodny-vysilac.cz
JUDr. Karel Hais / Český ombudsman, www.ceskyombudsman.webgarden.cz
Zdeněk Chytra / Freedom for Europe / www.facebook.com/groups/wtoreality
PhDr. Ivan Müller, BA, MA, Ph.D. / historik
Ing. Jiří Oberreiter / ekonom zahraničního obchodu

Děsivá předpověď.

19. února 2017 v 7:54 | ERS

Děsivé proroctví Aloise Irlmaiera o třetí světové válce: Vše začne na Blízkém východěPak Irlmaier ve svých vizích spatřil, jak jedno jediné letadlo shodilo do Severního moře obrovskou bombu, po níž se zvedly vlny vysoké jako městské věže, otřásla se země a jižní části Anglie byly zatopeny. Irlmaier však upozorňuje, že třetí světová válka nepotrvá dlouho. "Vidím tři časové body - tři dny, tři týdny, tři měsíce. Nevím to přesně, ale válka nebude mít dlouhého trvání," řekl.

"Část Anglie zmizí, když spadne ta věc do moře, kterou tam shodí ten letec. Co to je, já nevím," řekl také Irlmaier.

Během této války dojde k velkému třídennímu zatmění. Tma bude i ve dne. Lidé na obloze spatří řadu znamení, například velký kříž či ukřižovaného. Pak se spustí krupobití ledovce s hromy a blesky a zemětřesení bude lomcovat Zemí. Nepůjde elektřina, lidé si budou muset svítit svíčkami, aby viděli. Z nebe začne padat jakýsi žlutý prach. Kam dopadne, tam všechno uhyne - člověk, zvíře nebo rostlina. "Je to jedna velmi dlouhá linie. Od Zlatého města (Prahy) až nahoru k velké vodě k jedné zátoce. V tomto pásmu linie zemře všechno," tvrdí Irlmaier. Přežije jen ten, kdo se včas ukryje do vzduchotěsného prostoru a bude mít dostatečné zásoby vody a konzerv, neboť venku bude vše kontaminováno. "Během této tmy zemře více lidí než v obou světových válkách dohromady," varuje Irlmaier.

Zničena bude Praha, ale i Paříž, kterou zapálí její vlastní obyvatelé. V Itálii vypukne revoluce nebo náboženská válka, kdy mnoho duchovních bude povražděno, ale papeži se podaří utéct v převlečení "za vodu". Také v Rusku dojde k revoluci a propukne občanská válka, která bude mít na svědomí mnoho mrtvých. "Ti nejvyšší mezi politickými stranami spáchají sebevraždy a krví bude smyta vina. Vidím červenou masu, smíšenou se žlutými tvářemi, to je obecná vzpoura a hrozné vraždění," konstatuje Irlmaier. O Irlmaierovi vyšla v Německu kniha, jejímž autorem je Stephan Berndt.

Irlmaier však slibuje, že po skončení této strašlivé války, kdy na zemi nezůstane mnoho z původních obyvatel, nastanou pro lidstvo konečně lepší časy. Ti, co přežili, budou zpočátku trpět hladem, ale pak budou všichni nasyceni. Lidé bez pozemků budou odcházet do přírody na venkov, kde vznikla vyprahlá poušť, a každý se bude moci usadit, kde se mu zlíbí, a mít tolik půdy, kolik stačí obdělat. Vlivem klimatických změn, vyvolaných mimo jiné i přepólováním magnetických pólů planety, bude v Německu mnohem tepleji, takže tam poroste tropické ovoce. Lidé znovu začnou věřit v Boha. "Ti, kdo tohle zažijí, budou velmi šťastni a budou si to pochvalovat. Ale lidé budou muset začít tam, kde začali jejich předci," dodává Irlmaier

Předehra k válce???

29. srpna 2016 v 11:10 | ERS

USA pokračují v invazi do Sýrie a varují Rusko

USA pokračují v invazi do Sýrie a varují Rusko

Vyjádření Putina před vypuknutím třetí světové války ze strany NATO a USA.

25. srpna 2016 v 10:39 | ERS
Šokující dopis prezidenta Putina poslancům evropského parlamentu: Zbývají 4 minuty do katastrofy!

Šokující dopis prezidenta Putina poslancům evropského parlamentu: Zbývají 4 minuty do katastrofy!

Varování od bývalého velvyslance.

15. března 2016 v 9:02 | ERS
Mgr. Jiří Kobza

Jiří Kobza, Mgr, nar. 1955 v Praze, vystudoval Přírodovědeckou fakultu Karlovy university, obor geologie, poté 2 roky postgraduál na VŠE Zahraniční obchod.

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura k aktuální politické situaci

25. února 2016 v 13:12 | ERS

Vážení přátelé,

níže vám posíláme informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte a posílejte dál!

Politické usnesení předsednictva hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura k aktuální politické situaci

Vzpomínka na PRAVDU o které se nepíše a nemluví

25. listopadu 2015 v 10:32 | ERS
Vzpomínka na PRAVDU o které se nepíše a nemluví V roce 2005 přišel do mé kanceláře muž, který mi otevíral oči jaký byl podvod naše "SAMETOVÁ REVOLUCE".

„Arabové jsou líní, a proto nic nemají“

29. října 2015 v 7:40 | ERS
"Arabové jsou líní, a proto nic nemají" říká islámský duchovní. Kdyby toto řekl kdokoliv z nás, tak bude obviňován přinejmenším z necitlivého postoje k jinému národu, případně z rasismu. Ale co když to řekne respektovaný islámský duchovní?

Vítejte: emigrovat do České republiky!

5. září 2015 v 0:59 | ERS

Vítejte: emigrovat do České republiky!

Lidé na celém světě!Vítejte!
 
 

Reklama