Lidé by se neměli bát své vlády, ale vláda by se měla bát svého lidu

Více najdete po kliknutí na další naše blogy:

ers-blog.webnode.cz

ers-blog4.webnode.cz

Články ERS

Jak z Evropské Únie?

Úterý v 1:20 | ERS

Jak z Evropské únie.Bylo mi položeno několik otázek na jedné konferenci, "jak docílit nápravu k naší samostatnosti a vymanění se z lokajských poměrů včetně koloniální závislosti na Bruselském diktátu". Není to vše v současnosti tak jednoduché, jsme vyloženě vydrancovaným státem v současnosti naprosto závislým na milodarech koloniálních vládců, kteří si vše dokonale ošetřily-pojistily k nemožnosti znovu nabytí naší suverenity, tedy samostatnosti. Vše lze ale změnit, kdo bude tvrdit že je toto nemožné pro vyloženou zadluženost a placení nějakých reparací je jen pro Bruselský kolaborant. V současnosti setrvání v Bruselském stádu nás totiž každý rok stojí mnoho miliard korun a to není vše, naše země tratí daleko více na odborných znalostech všech řemesel, tedy každých pět let nás stojí 15-let znovu vyučení včetně zapracování do daného řemesla. Tyto ztráty jsou vyloženě katastrofální a jsou podporovány koloniálními státy vedené Bruselem k velkovýrobě otroků pro státy Anglie, Francie, Německa, Itálie a další země západu. Naši občané již v současnosti pracují v těchto zemích a nedochází jim že pracují vlastně pro otrokáře kteří si touto formou neustále drží své životní standarty na úkor našeho státu. Vše se děje naprosto legálně a má to dalekosáhlý dopad i na odliv našich vysokoškolsky vzdělaných občanů a do budoucna budeme zničeni naprostým debaklem odborných profesí, tedy jak z hlediska lékařů, inženýrů , ekonomů atd..

Z mnoha stran každý navrhuje referendum, této varianty je možné docílit jen výstup z vlčí smečky a to z NATO, zde je toto možné realizovat. Ovšem vystoupení z Bruselské kolonie kde hrajeme dokonalého blba a sponzora pro udržení vyšších životních standartů obyvatel západních zemí, to zas tak jednoduché není. Valná většina politiků a členů vlády jsou vyloženě fašistického smýšlení a tito se nechystají nějak pomoci národu pod heslem "po nás potopa". Jisté řešení je a to naprosto dokonale přinutit poslance k dodržování naší DEMOKRATICKÉ ÚSTAVY, tedy veškeré poslance fašistického smýšlení za organizaci proti demokratických aktivit včetně demonstrací a zneužití studentů k demokratické volbě prezidenta, okamžitě dodat do vazební věznice pro porušení naší ústavnosti. Pokud by začala pracovat sněmovna v duchu naší ÚSTAVY tedy DEMOKRATICKY, tak je potřeba okamžitě zakázat veškeré neziskovky a doplnit naší ÚSTAVU o navrácení zákona POVINNOST PRACOVAT. Kdo nedoloží doklad o pracovním poměru, podpora jen v minimální životní podpoře. Veškeré ušetřené finance převádět do našeho zemědělství k osamostatnění na našich vypěstovaných produktech (od pěstování živočišné výroby až po rostlinné), tedy nikoliv na vývoz, ale pro naši potřebu. Nemáme žádnou povinnost krmit naší pšenicí, či žitem Francouze nebo Němce, dovoz obilí pro naší potřebu z Afrických zemí je pro nás středoevropany naprosto neadekvátní. Jejich nutriční hodnota je vyloženě dobrá k výkrmu prasat pro krátkou dobu vegetace, tedy pro nemožnost obohacení minerálními prvky jelikož tam mají žně až 3x ročně, zde je velká doba pro nasycení potřebnými minerály k zdravému vývoji naší populace.

Jeden z nutných kroků je vrátit do státních rukou naši ČESKOU BANKU, dále je nutno také dát veškeré pojišťovny pod dohled státu a veškerou zdravotní, tedy VZP. Zde musí nastat veškerá kontrola pro velký nekontrolovatelný finanční tok do zahraničí. Pokud se konečně začne tedy pracovat ve sněmovně, tak bude nutno naprosto vyloženě překopat naší JUSTICI, znovu zrevidovat naše zákony všemi směry, v současnosti je naše Justice vyloženě Mafiánského ražení a je pro státoprávnost naprosto vyloženě nebezpečná. Je potřeba omezit velkovýrobu naprosto nemravně nechutných zákonů ke skryté legalizaci zločinů, jak korupce tak všemožných aktivit bílých límečků a také v taláru. Dále je potřeba zavedení profesní obhajoby všech členů justice minimálně po dvou letech včetně profesorů na všech postech našeho školství, nepracují s dobytkem a mají nést jistou zodpovědnost před národem kterému slouží. Toto je skutečně jen ve zkratce co by bylo nutno udělat k odchodu z Bruselského koloniálního uskupení, vše by proběhlo docela hladce do pěti let, jen donutit naše poslance k práci za přispění všech schopných vlastenců a vykopat kavárenské povaleče do pracovního procesu. Valná většina střední vrstvy obyvatel včetně našich "umělců" si nevidí na špičku nosu, je jen otázka času kdy nebude z čeho brát pro nemožnost pro výběr daní, skutečná práce se vytrácí a šedá ekonomika vzrůstá ve všech oborech, státní dluh nás zničí.

V Praze 16.4. 2018 ERS

SOUČASNÁ DIKTATURA

12. dubna 2018 v 5:03 | ERS

DIKTATURA

Toto slovo vesměs každý zná, ale rozumí tomu? Ve slově je totiž již jeden z faktických systému vlády, ale jak vše rozeznat někdy není jednoduché. Vše je poněkud jednodušší než se uvádí v učební osnově, proto jen základní kriteria a politická práce politiků komu vlastně slouží.1). Nejstarší diktatury byly zastoupeny jedním člověkem, tedy třeba faraonem, králem, carem a jiným nevoleným vládcem s dědickým nárokem na trůn. Veškerou formu vlády řídil podle svých schopností a v dané době možností s pomocí níže postavené šlechty mající veškerou moc ve formě organizování veškeré obrany, tedy armády.

2). No, vynechám další různé praktiky diktatury a uvedu jeden ze základů demokratické diktatury, tedy vlády veškerého národa. Tato diktatura je založena na principu vlády lidu a vše je podřízeno volbou svých zástupců napříč politickým spektrem, tedy většinový názor je plněn a menšina je tímto rozhodnutím nucena respektovat právo většiny. Toto je tedy skutečná demokracie. Majetkové poměry státu nejsou brány jako kriterium a tedy zde panuje kapitalistický postoj.3). Dalším typem demokracie je tak zvaná proletářská, zde je podřízeno veškeré území a výrobní prostředky, tedy průmysl a zemědělství k dispozici státní moci. Obyvatele si mohou od státu zakoupit jen pozemky ke stavbě nemovitosti a do určité míry zahrady. Stát je řízen jen vítězným politickým uskupením a veškeré hospodaření se společným majetkem státu se patřičně přerozděluje všem občanům formou zvyšováním životní úrovně. Další politická uskupení napříč politickým spektrem jsou v opozici (v nedávné době to byla snad strana Lidová, Křesťanská a jiné).

4). Diktatura národně socialistická je již řízena centrálně menšinou která má zastupovat jen nejvyšší vrstvu majetných obyvatel státu a potlačuje většinovou pozici obyvatel státu. Tato vláda potlačuje jakoukoliv nevoli obyvatelstva i perzekucí a její snahou není blaho národa, ale jen vlastní zisk i za cenu podmanění jiných národů do svého otroctví. Toto je diktatura fašizmu.Tak tedy, zde jsem ve stručnosti uvedl jen minimum systému vlád, A nyníjaká byla skutečnost od roku 1990? Následná federativní vláda již přestávala být skutečně demokratickou a propagovala takzvaný systém "zástupnou demokratickou", tedy volené orgány "jednotlivci" zastupovaly své volební okrsky. Tito zástupci se vlastně staly jistými bossi, tedy neodvolatelní a i když probíhaly nové volby převlékaly kabáty vítězících politických stran. Tyto strany se v důsledku staly spíše sluhy zahraničních lobistů, tedy v loutky, stejný proces je ve všech koloniálních vládách, nyní již nesloužící svému národu, ale sloužící jiné mocnosti .Postupem doby do současnosti si voliči začaly uvědomovat že zde není něco v pořádku, na toto je dovedl jeden ze základních faktů, postupné zničení všech výrobních prostředků a ztrátou zaměstnání. Tato Západem propagovaná a koloniální strategie realizovaná na "tento moderní západní životní styl", již valná většina obyvatel přestala slyšet pro importovanou bídu, snižování životní úrovně, kvalitu potravin a v neposlední řadě i brakové výrobky. Vše je také ještě podtrženo vysokým počtem sebevražd, nebývalý nárůst exekucí a uměle vyrobených bezdomovců. Toto vše ovlivnilo zvyšující se zájem obyvatel o politické změně, výběrem kvalitních politiků včetně prezidenta. Prezident byl zvolen valnou většinou národa a to je skutečnou demokratickou cestou což je trnem v oku mnoha jak politikům, tak střední vrstvě obyvatel včetně novodobých milionářů. Proč??? Bojí se o revizi jak ke svým milionům přišly a ti další vesměs zaměstnaní ve státních službách dosazeni podivnou cestou přes svá politická uskupení, nebo rodinné vztahy včetně tak zvaných trafik. Nárůst státních zaměstnanců je jako v zemi s 50-70 miliony obyvatel, jenže náš stát nemá tolik obyvatel, ve skutečnosti je nás jen něco přes 10-milionů jsme naprosto dokonale přebyrokratizováni a platíme ještě nadbytečný senát včetně politickým uskupením za každý hlas který pro ně zvedne ruku.Každý kdo hodí při volbách svůj hlas jisté politické straně, tak jeho hlas přináší ze státní pokladny jistý finanční přínos a tím vlastně ještě královský příjem pro organizátory těchto stran.

Pokud by strany skutečně měli sloužit svým voličům, tak by byly placeny svými voliči, tedy nějakou formou jako prodejem známek. Pokud mi je známo, tak valná většina spolků není podporována státní kasou, třeba spolek Včelařů, Přátel žehu, Sběratelů starožitností atd..Aby se tento podvod na voličích nějakou formou legalizoval vše je formulováno podle některých vykladačů demokracie vyloženým nesmyslem.Vše se následně legalizuje pod nic neříkající heslo "zástupná demokracie", což je ve skutečnosti vyložený nesmysl a tímto naopak odporuje skutečné demokracii, vše je tedy naprosto jednoduché a vyloženě průhledné. Mezi systémy diktatury je tedy ve skutečnosti jen malý rozdíl, tedy krůček, tak většinová demokracie je skutečnost a ta menšinová je fašizmus. Každý poslanec by měl znát toto pravidlo již před vstupem do sněmovny, zde může podávat návrhy i proti demokratickému duchu, jelikož je kryt danou imunitou, ovšem vystoupením mimo sněmovnu a ještě podněcovat k nějaké protidemokratickému jednání, včetněorganizování demonstrací jak studentů či dalších obyvatel se tím okamžikem stává trestným činem, je to totiž vyložené organizování rozvracení republiky a je na to i § 310.Veškerá státní moc má tedy ještě základní pojistku, tedy JUSTICI, tato instituce je v současnosti naprosto bezzubá a naprosto dokonale zkorumpovaná zahraničním sindikátem. Neplní svou úlohu z mnoha důvodů, jednim je, že jsou jmenováni tak zvaně doživotně, což vede k naprosté bezohlednosti vůči ústavě a našim zákonům. Nikdy nejsou přezkušováni k výkonu svého povolání jako třeba lékaři, bez atestace ani rána, tak třeba Ústavní předseda soudu byl před rokem 1989 zaměstnán jako právník na OPBH. Nově zařazení právníci valnou většinou prospěly jen s pomocí úplatků a korupce profesorů, i přes známá fakta přednáší právo do současnosti. Tato Justiční pojistka tedy naprosto vědomě porušuje naše zákony a vědomě podporuje tak zvanou menšinovou demokracii, tedy vědomě praktikuje FAŠIZMUS. Pravdou je , že doposud nebyl stíhán ani jeden z politiků podněcující k bojkotu politiků včetně prezidenta republiky, kteří byly zvoleni skutečnou demokratickou většinou. Ze strany Justice nebyl ani jednoui podán podnět k vymazání té či oné organizaci, tedy politickému uskupení za porušení demokratických zásad včetně rozvracení republiky ze strany revanšistického hnutí, před kterým varoval ještě demokratickou cestou volený prezident Dr. Beneš.Selhalo vše co mělo do činění s demkratickým systémem státu, demokratický aparát se změnil k zlodějskému aparátu a ještě se nechal zkorumpovat novodobými kolonisty. Justice jako hlídač demokracie se stal naopak spolupachatelem k rozkradení státního majetku. Naprosto bezostišně jen přihlížel a ještě těžil z bezmezné zlodějny a naopak podporoval překrucování našich zákonů k lepšímu tunelování cizích státních příslušníků-kolonistů našeho státního majetku. Každý státní útvar si je vědom, pokud má povinost k ochraně státního majetku, že STÁTNÍ BANKA je majetkem státu a má sloužit lidu-státu. Dalším podivným krokem je sociální zabezpečení jak po stránce zdravotním a důchodovým, tedy další majetek státního zřízení a to POJIŠŤOVNY, tedy VZP má mít jediný majitel a to stát. V době první republiky byl k ochraně státního majetku položen jeden z důraznýchzákonů, "osoba podnikající na území Československé republiky musí být hlášena k trvalému pobytu na tomto území a tedy i evidovaným plátcem daní". Kolik je v současnosti na našem území cizích zahraničních podnikatelů a v globále kolik miliard denně odtéká za práci našich obyvatel? Jsme dokonalá kolonie a vazal západu bez nároku na sebeurčení nemluvě již o trestuhodném jednání rádobypolitiků, tedy spíše kašparů a podvodníků z našich řad zkorumpovaných občanů.ers

Gottwald a reformy.

29. listopadu 2017 v 5:55 | ERS
Gottwald byl vrahem?
Reakce na můj komentář, spíše článek byla o skutečnostech údajného převratu, skončil jsem jak zasahoval do veškerého dění tehdejší prezident Gottwald. Veškeré informace mám od tehdejších pamětníků, tedy od předválečných vojáků-důstojníků, četníků-policistů, kriminalisty, letce z RAF a několika profesorů, nechávám vše na Vašich úvahách. Vše bylo diskutováno z jistým časovým odstupem a z jistého nadhledu, všem v té době bylo přes 70-let, vesměs všichni prošly našimi kriminály a nebraly to z nějaké pomsty nebo zapšchlosti, prostě to sumarizovaly proč se to stalo, důvod ,atd.. Tito pamětníci se na vše dívaly jako ekonomové na směsici čísel, nebyly to omezení hlupáci ale vysoce inteligentní lidé.
Gottwald jako prezident převzal veškerý vládní aparát včetně Justice v jistém dezolátním stavu, postupem doby chtěl zjednat nápravu, ale kolem sebe již měl novodobé komunisty s podivnou minulostí. Kolem sebe měl i podivné rádce jako Rejcin, Čepička atd.., jak chtěl pročistit vládní administrativu od nacistických kolaborantů a prospěchářů ve všech směrech, veškeré informace se okamžitě dostávaly ke skutečným vládcům a tedy ke kolaborantské Justici. Jeho snahou bylo pročistit , spíše prověřit veškeré zaměstnance státní správy jestli cíleně spolupracovaly s Německým režimem a Gestapem, pokud ano okamžitě vyškrtnout z členství v KSČ a ukončit pracovní poměr ve státní správě. Ve vší tichosti požádal ministra vnitra ? Kopeckého ? O prověrku spolehlivým kriminalistům ve převzatých archivech Gestapa, což se ve vší tichosti také stalo. Gottwald ve všech směrech musel jednat velmi opatrně, byla to spíše chůze v minovém poli, přesto se tyto informace dostaly okamžitě nějakou zradou do povědomí Justice. Psal se rok 1953 a prezident měl z dlouhodobého plánu zničit lichváře, šmelináře a majetky získané korupcí, tak tedy dlouhodobě plánovaná výměna peněz měla následovat i tato prověrka členské základny KSČ. Tento úder byl současně naplánován na zničení všech kolaborantů ve státní správě včetně Justice. Jenže se stala již dost známá věc, zemřel vůdce SSSR a to Stalin, na jeho pohřeb se sjelo mnoho představitelů všech zemí a Gottwald tam jel také. Po návratu do vlasti za několik dní zemřel (zde probíhala lidová fáma že dostal napít ruského čaje), vše bylo komentováno jako smrt následkem dlouhodobé nemoci, jaké nikdo neřekl. No, a zde je podivná záhada, všichni tito pamětníci tvrdili, že Gottwald byl naprosto ve všech směrech zdráv a bylo mu nějakých 57-8 let. No pointa je ta, že všichni co měli možnost nahlédnout do těch archivů Gestapa , včetně toho kriminalisty, skončily na dlouhá léta v Jáchymově.
Gottwaldu je přisuzován titul jako řezník státu, nemohu posuzovat , ale faktem je , že prý Gottwald nemohl nic dělat z důvodu jistého utajení svých kroků proti nacistickému režimu v jeho současných řadách KSČ. To by skutečně odpovídalo, nemohl přece jít s bubnem na zajíce, ale tou zradou byl vlastně odsouzen tou zděděnou fašistickou JUSTICÍ k smrti. No a to bylo zase potvrzeno zbavováním se nepohodlných svědků v bezpečnostních složkách a armádě. Kritika také padala na veškerý státní aparát, Československý Komunistický režim byl prý tvrdší než v tehdejším SSSR, komentovaly to že "poturčenec horší turka". Veškeré doporučení a udání včetně seznamů a vydávání našich obyvatel do SSSR, pocházely z iniciativy naší slavné Justice a tedy plnily Gulagy na dálném východě pro svou slávu nebo záměr odstranění nepohodlných lidí.
Do současnosti nebyl potrestán ani jeden kolaborant z vládních úředníků včetně Justice, dědicové ovšem nelení a kolaborují stále stejně a nechají se korumpovat naprosto cíleně pro své blaho.
ers

Podobnost čistě náhodná?

23. listopadu 2017 v 16:40 | ERS

Rok 1948 nutný zlom vlády.Při porážce Německé Hitlerovy říše v roce 1945, se naše země konečně zbavily jistého diktátu ze strany Německa a národ se mohl nadechnout do nové mírové doby. Návratem našeho předmnichovského prezidenta Beneše z Anglického exilu počal náš stát navazovat na předválečnou politickou scénu politických uskupení národa. Vše ale nebylo tak jednoduché, státní správa v roce 1942 po atentátu na Heydricha složila slib poslušnosti a loajality pro blaho říše, tento slib také podepsalo mnoho tehdejších podnikatelů a také živnostníků, tento slib byl také Říší patřičně oceňován. V poválečném období nastalo velké převlékání kabátů a také hon na kolaboranty, jak domnělé, tak i na skutečné. Největší kolaboranti a spolupracovníci jak gestapa a jejich Abvehru z řad českého národa ze státní správy ovšem nebyla potrestána, proč? Jednalo se o státní zaměstnance ve státním aparátě a ti se navzájem kryly. Tehdejší špičky Justice a jejich podřízený státní aparát jen změnil fotografii Hitlera za Beneše a soudily naprosto nerušené dále. Za kolaboraci bylo potrestáno mnoho podnikatelů a živnostníků, byl jim odebrán majetek, tedy zestátněn. Na tento podnět Justice byl navržen státní správce podléhající pod kontrolu zase jen Justičním orgánům. Tak veškeré zabavené-znárodněné podniky a živnosti byly vesměs obsazováni jak rodinnými příslušníky a také lidmi z okruhu zaměstnanců Justice jako držhubné. Rozhodnutím vítězných mocností o odsunu Německého národa, u nás spíše známé jako Benešovy dekrety, byla na návrh Justice, vytvořeny tak zvané Revoluční Gardy, s policejními pravomocemi k ochraně majetku po odsunutých Německých obyvatel. Tento stav Revolučních Gard se následně zvrhl spíše do stavu Rabovacích Gard bez skutečné kontroly a také postihu.

Pro pracující obyvatele státu s ukončením války se mnoho nezměnilo, byl stále veden lístkový systém na veškeré potraviny a jiné komodity jak na tabák včetně šatenek, tedy nárok si koupit určitý druh látky na ošacení. Jenže, za okupace Německem byly dodržovány jistá pravidla, jejich svévolné pochybení vedla pachatele do koncentračního tábora, nebylo možné aby obchodník upřel majiteli lístku jakoukoliv garantovanou komoditu třeba potravin, tabáku, obuv či látku. Vše se změnilo po válce , hrozba padla a následně jakýkoliv trest byl smazán podplaceným soudcem, tedy korupce státních zaměstnanců. Vše postupem času gradovalo, vydáním nové měny ceny slušně narůstaly a co bylo platné v roce 1946, tak za rok tedy v roce 1947 stálo již dvou násobek, tedy docela dobrá inflace. Veškeré novodobé těžkosti obyvatele vedl k požadavku jak potrestat skutečné kolaboranty, tedy vládní zaměstnance i z řad justice, a následně požadoval po svých politických lídrech vyjednat ve všech směrech nápravu. I přes slibované změny jak Agrárníky,Lidovci, Socialisty atd.. nebylo splněno naprosto nic. Ve sněmovně to každou chvíli vřelo, ale byly to jen politická haštěření bez sebemenších snah o nápravu potírat korupci, šmelinu, lichvu atd.. Kdo ovšem plnil sliby byly jen Komunisté.

Komunisté po tak zvaném znárodnění podniků a živností, následně požadovaly vyjasnění majetkových poměrů dosazovaných národních správců. Všichni tito správci nastupovaly s prázdnou kapsou včetně bankovního konta a následně začaly prostě tunelovat, rozprodávat majetek dané firmy či živnosti. Jelikož Justice na tyto podněty nereagovala, byly to jimi dosazení jak členové jejich rodin a chráněnci, tak komunisté zareagovaly proti novodobým zlatokopům po svém, vytvořily LIDOVÉ MILICE a také je patřičně vyzbrojily. Vláda ,Policie, Armáda, ti se nezmohly prostě na nic, zde se jednalo o skutečnou ochranu státního majetku a tento akt nebyl protiústavní, naopak. Dalším z kroků byl jeden z tvrdých faktů roku 1947, na podzim toho roku se strhla mela v parlamentu proti agrárnímu systému vlády. Komunističtí poslanci argumentovaly, jak je možné že v době protektorátu náš stát dokázal uživit jak svůj národ tak ještě dokonale logisticky stačil zásobovat Německý Wehrmacht a v mírové době nedokáže zásobit ani tento stát. Poukazovaly také na státem a Justicí dosazené národními správci zemědělských podniků, kteří se zabývají rozprodáváním zemědělských strojních zařízení, mlátiček, pluhů a pohonných jednotek, neplní ani základní zemědělské dodávky státu a nejsou postihováni. Naopak těm nejméně majetným zemědělcům jsou dávky nepřiměřeně navyšovány se záměrem je dostat do dluhové závislosti a tedy do exekučního řízení pro bohatství bank a jejich majitelů. Následně byla kritika také vznesena na podivnou aktivitu administrativy USA k nutnému přijetí Marschalova plánu, její naprosto nepřijatelné podmínky byly Komunisty okamžitě odmítnuty. Drzost západních států, jak USA a Anglie chtěla vytěžit co nejvíce z nebývalé neúrody a hrozby hladomoru k naprostému diktátu proti již nastupující železné oponě, na straně západních mocností. Z této největší hospodářské krize, tedy vidina hladomoru byla zažehnána s pomocí tehdejšího SSSR, a za podstatně levnější platbu v dějinách obchodu.

Přesto že, vesměs celé politické uskupení sněmovny, mimo komunistů, bylo vyloženě pro západní orientaci naší země, nezmohly se naprosto na nic, valná většina poslanců totiž byla z řad KSČ. KSČ v čele s Gottvaldem tedy požadovaly od prezidenta o zjednání nápravy v naší Justici a její revizi, to následně po auditu vedlo k odvolání několika státních úředníků z pozice Justice. Jenže, tito jedinci byly všichni zaháčkováni v hlavních postech politických uskupení a byly to jejich chráněnci, tím započala vládní krize že, KSČ chce uchopit moc ve státě a to jen tak nelze. Pravdou byl jeden fakt,komunisté požadovaly dlouhodobě nápravu státní správy včetně potření korupce a zamezení šmeliny včetně lichvy, což se nedělo. Následně po všech politických hrátkách a naschválech včetně sabotování práce sněmovny, se rozhodla vláda vydírat prezidenta Beneše svou rezignací a pohrozila podáním demise vlády. Tak vládní krize která nastala na podzim v roce 1947 se po dlouhých tahanicích vyřešila demisí vlády v únoru 1948. Následně se stal premiérem tehdejší předseda KSČ Klement Gottvald, toto se ovšem naprosto nezamlouvalo bývalému vládnímu vedení a zpochybnilo vše co lze, včetně házení špíny na komunisty a nekompetentnosti prezidenta Beneše. Jenže, vše bylo podle skutečných demokratických regulí v právních normách, tak nyní byly vyvolávány rádoby lidové nepokoje, jenže na to právě chyběly tito lidé, tak byla okamžitě zahájena akce přes školství s pomocí studentstva pro obranu a záchranu demokracie. Zde se jednalo o vyložené zneužití studentů pro blaho zkorumpovaných politiků. Tyto akce měla být jistou předzvěstí svržení prezidenta Beneše, mělo jít prostě o protivládní puč. Komunisté odpověděly stávkovou pohotovostí a ochranou prezidenta s pomocí LIDOVÝCH MILICÍ, o zbytek se postarala Policie ČSR z nařízení Ministerstva Vnitra , zase dle demokratické ústavy ČSR.

Následným převzetím vlády KSČ, započaly plnit svůj politický program slibovaný voličské základně s potíráním zkorumpovaných politiků, JUSTICE, čistky ve státní správě atd.. Toto vedlo k hromadným žádostem o členství v KSČ, jednalo se o státní úředníky a valnou většinou o střední vrstvy obyvatel. Byl to naprosto nebývalý rozmach členské základny KSČ, tedy v úřednických postech až 80% byly již členové KSČ, a třeba v dělnických profesích se prý jednalo jen kolem 20% a v zemědělství pouhých 4-5% obyvatel. Nebylo překvapení ani tajemství, že se do komunistické strany přihlašovaly vesměs členové z pověstných REVOLUČNÍCH GARD, doba byla natolik hektická že se neprověřovala minulost žadatele i přes evidentní lži. (Toto mne osobně při vyslechnutí vyrazilo dech, nevěřil jsem. Přítel-kriminalista mi následně řekl toto:Rudolfku následně si to představ takto JUSTICE a vládní zaměstnanci kolaborovaly s Hitlerem z 80%, dělníci s 20% a na venkově pouhých 5% obyvatel, takové máme VLASTENCE). Následným zavražděním Jana Masaryka započal hon na zahraniční vojáky, jednalo se o letce a pomocný personál, tedy vše co pocházelo ze západu. Vše bylo účelově vedeno, jednalo se o studované jedince a ti by mohly zasednout místa ve státní správě a následně rozkrýt skutečný stav našich kolaborantských úředníků, tak šup s nimi do Jáchymova a jiných trestaneckých míst. A tak skuteční VLASTENCI byli touto formou odstraněny, ovšem pod hlavičkou KSČ. Tak a následně po těchto čistkách se nyní veškerá VLÁDNÍ ADMINISTRATIVA cítila naprosto bezpečně, zase měla pod dohledem celý státní aparát a pod svícnem je povětšinou tma, přežili vše a bez ztráty majetků.

Nyní nastal jistý zvrat, valná většina šmelinářů a lichvářů aby nepřišla o své majetky z lichvy a šmeliny hledala spásu v útěku do zahraničí. Jistě nebyly samy, dost advokátů, právníků a dost slušná klientela lékařů a jiných profesí hledala také spásu z nekalé profesní činnosti, o zkorumpovaných politicích ani nemluvě, ti se okamžitě sbalily a šly překontrolovat svá konta ve Švýcarských bankách. To že tento stát započalo opouštět také mnoho vlastizrádců a evidentních konfidentů gestapa bylo jasné, policejní aparát při zadržení takových osob sice sepsal protokol důvod emigrace, ale byl následně justicí upraven jen na svévolný pokus opuštění republiky. Důvod? Jak zdůvodnit VÍTĚZNÝM MOCNOSTEM tak velké množství kolaborantů s Německým fašizmem, tím by padl mýtus o organizovaném Československém odboji a hlavně by odhalil náš skutečný stav Justice, a veškeré administrativy ze spolupráce s Německými orgány o postupném vyhlazování Slovanů. Zde byl velký počet mrtvých vlastenců odsouzených převážně s Českou účastí jak udavačů a spolupracovníků Gestapa, tak i za plné spolupráce České Justice.

Následnou změnou prezidenta byl zvolen do tohoto postu Gottvald , ten si byl vědom neskonalého uniku jak financí, tak i útoků na naši ekonomiku. Ve velkém utajení připravoval výměnu peněz a také jisté hospodářské reformy. Výměny naší měny se nedožil, ale byl to efektivní tah, komunisté totiž nemohly překousnout ten fakt že mnoho bývalých politiků a státních zaměstnanců si stále žije poněkud nadstandartně, tedy z financí kterými byly korumpovány. Dalším faktem byl jistý trend a důvěra v naší měnu a byla ve světě slušným platidlem. Tato výměna naší měny tímto ve státě naprosto znehodnotila kufry peněz zkorumpovaných politiků, šmelinářů, lichvářů atd.. Ve světových bankách odřízla penězotok různým hochštaplerům a bylo vymalováno. Samozřejmě že se tento tah dotkl i naprosto nevinných obyvatel tohoto státu, bohužel i to byla pravda, ale nejvíce postihla právě organizovaný zločin i v řadách právě JUSTICE. V poválečné době se žilo pro zkorumpované politiky, šmelináře, lichváře naprosto královsky, jeden z bývalých kolegů v zaměstnání (poválečný rozvodový právník), od roku 1950 pracoval tou dobou u lopaty, to hodnotil takto "byla to naprosto zlatá doba, za tři měsíce jsem si koupil vůz, v baru obden a ještě jsem si koupil v sedmačtyřicátém dům, no a o vše mne komunisti obraly". Tak tedy následným majitelům několika domů bylo znárodněno vše, důvod? Jistě to pocházelo z trestní činnosti, nikoho to prostě nezajímalo jak k majetku ve skutečnosti přišel.

Zde se ve vzpomínkách vrátím jak bylo toto vše ohodnoceno těmito pamětníky. Shodly se v jediném, nelze hledat vinu na komunistech, ale v lidské hamižnosti, komunisté zabránily rozkradení znárodněných podniků, tedy vyložené tunely. Následně veškeré politické špičky se obohacovaly na projektech státu a byly vyloženě korumpovány nenasytnými lídry. Tedy jak agrárníci, pánbičkáři, lidovci, socani, atd.. byla tlupa nenažranců schovávající se za novou obnovu demokratického zřízení, zde je třeba hledat neřešený problém na co upozorňoval tehdejší prezident Beneš. A dal prý to najevo také tím že Justice nereagovala na volání po nápravách a neřešila spravedlivě jak korupci šmelinu, lichvu, z tohoto podnětu využil svého práva a povinnosti jako prezident. Prezident jmenuje do těchto vrcholových postů Justice soudce, do Univerzit profesory atd.. Má tím také jistou povinnost při porušení daných pravidel tyto členy odvolat.

Po roce 1950 byl již hlad po pracujících lidech ve všech rezortech státu, bylo prý zajímavé že se najednou po měnové reformě zase počaly hlásit do pracovních poměrů noví zaměstnanci. Rezultát pamětníků zněl, "tak je komunisti dostaly všechny, jak zloděje, šmelináře, lichváře a úplatkáře, to bude zase nadávek na komunisty". Sakra ti ale měli pravdu, do současné doby to těmto postiženým leží v žaludku a nemohou to rozdýchat, ani rozchodit.

Pocházím z pohraničí, a jako kluk jsem vyslechl mnoho podivných příběhů z osidlování tohoto pohraničí. Proč o tom píši? Dost často se opakovaly a opakují útoky na moje psaní, jejich jména nebudu zveřejňovat. Tak jedno z jmen bylo také u nás nechvalně zapsáno, příjezdem do vesnice se mu zamlouval jeden dům , žila zde mladá vdova s dětmi a zrovna dovařila oběd. Vše bylo připraveno jen zasednout k polévce, novodobý okupant-nájemce tuto vdovu vyhnal i s dětmi. Sousedi již byly Češi a poskytly jí tedy jistý azyl včetně jídla. Dostal přezdívku pan Polívka, po několika letech se vystěhoval. Dalším příběhem je vyhnání rodiny s nezletilou dívčinou, další novodobý osadník přišel do domu a požadoval okamžité uvolnění domu, v ložnici se setkal s lékařem který ho informoval že to dítě má zápal plic a ať počká než se poněkud uzdraví. Toho to nezajímalo a vyhodil i lékaře, tak se rodina vystěhovala a i když dívčinu zabalily do všeho možného, tak na hranici vzdálenou 8 km se nedostaly, zemřela cestou. Následně se tato zlatokopská rodina vystěhovala, v posteli kde leželo to dítě se každou noc přes spícího převalil nějaký přelud, nepomohla ani svěcená voda včetně mše atd.. Těch jmen je hodně, je vidět že jejich potomci jsou stále dost čilí a čiperní v propagaci fašizmu, korupci a dalších hodnot věnovanou rodiči. ERS

Stalin a následník Putin, stejný cíl.

8. srpna 2017 v 18:51 | ERS
Pro informaci, není snad dne kde se hází špína na Putina a hlavně na Stalina. Studiem skutečných faktů a vznik tehdejšího Bolševického Ruska , následně SSSR, musí soudný člověk jen smeknout. Nikde se neprezentuje skutečná pravda, naopak se prezentují polopravdy a vyložené lži, kdo ze čtenářů si bude ověřovat co je a co není pravda? Proto skutečnost a vše podložené dějinými fakty ovšem nikdo neuvádí, po revoluci bylo nutno zabezpečit stát od všech nepřátel. Je vám známo o vojenském vměšování a podpoře kontrarevoluce od států jako je Anglie, USA a dalších světových šmejdů? Ten boj skončil dle údajů až rokem 1922, tedy 5 let tvrdé a bratrovražedné války, tedy jak asi bylo hospodářství země funkční? Od roku 1914-až do konce roku 1922 bylo hospodářství ke své soběstačnosti na 12-16% procentech. Stalin i přes tvrdé represe měl snahu dostat stát na 100% tní soběstačnost, a jen proto, že se obával dalších vojenských aktivit západních zemí. Vše bylo na dobré cestě, rokem 1940 bylo tehdejší Rusko (SSSR) už v soběstačnosti na 85-90%, tedy za 18 let se stala tato zem nepřehlédnutelným státem. Porovnáním naší současné politické scéně jsme obyčejným póvlem, ani za 25 let nedokážeme dohnat naše západní rádoby spojence, naopak jsme státem vyloženě vykradeným našimi údajnými přáteli. Tak tedy proto si obyvatelé současné RF váží Stalina, oni totiž znají své dějiny a okolnosti snah o rozdělení země státy USA, Anglie. To co kdo leje do hlav současníkům bez podkladů skutečných dějů vzniku SSSR a tehdejšího vedení v čele se Stalinem , je doslova nehoráznost. Pomluvy o řízené genocidě jsou blbostí , vše jsem popisoval v článcích Co se ve škole nedovíte. Hrabáním v archivech a následně nějak potvrdit Stalinovu paranoju nějak poškodit obyvatele tehdejšího SSSR, vylezla špína i na náš stát, nemáme být na co hrdí, o západu už ani nemluvě. Současný premier Putin má nastudovaného Stalina dokonale, jede totiž v jeho šlépějích a je dokonale poučen vyhýbat se jeho chybám, také staví současnou ekonomiku na vlastní nohy a je stejně špiněn stejnými nepřáteli a to USA a Anglií. Je to nanejvýš směšné od našich politiků někoho kritizovat když mají vyloženě nas-ráno v hlavách a nechaly vykrást naši zem. Stalinovi a Putinovi mohou líbat jen zadek, na více nemají . ERS

CÍL IMIGRACE ??

30. července 2017 v 18:15 | ERS
Vážení, stále Vám uniká jistá postata, ti imigranti jsou vlastně zaměstnanci svých vlád. Tím že jsou zde v Evropě dostávají vše zdarma, tím se ulehčuje jejich domovským státům a šetří jejich státní poladny k pobírání nějakých životních příspěvků. Vládci z Bruselu jsou natolik štědří, že tito imigranti z finančních podpor ještě dotují své rodiny v domovském státě. Každý turistický ruch, tedy návštěva jiného státu odčerpává jisté domácí devizi jiné zemi. Jako turisté přinášíte dané lokalitě za poskytnuté služby včetně nákupu suvenýrů finance, které zajistí této lokalitě jistou zaměstnanost a tím také této zemi přísun devizových prostředků. Současný stav je organizovaný gangsterizmus těchto států na ekonomiku jiných zemí, důvod? Valná většina ZÁPADNÍCH ZEMÍ vlastnila kolonie a tyto kolonie vyloženě vysávala, tím navyšovala životní úroveň svých obyvatel. Tyto země pokud se osamostatnily následně svou ekonomikou předčily své bývalé kolonisty, rozbitím těchto států požadují tyto země o zajištění svých obyvatel před bídou a přesouvají tyto své obyvatele do zemí které toto vše způsobyly. Aby tyto země měly jistou kartu v rukávu, tak zde vysílají mužský vojensky využitelný potenciál. Po naplnění určitých kvót následně může nastat násilný přerod k ovládnutí těchto hostitelských zemí. No, a nyní bude dosažené již jistoty že nebude již žádná síla k rozbití dané země, cíl? Po ovládnutí daných lokalit budou tito ZÁPADNÍ EVROPANÉ kolonií a otrocky využíváni k prosperitě svých okupantů. Vše je již dokonale nalinkováno, pro Evropské kolonisty v jejich koloniích neměl život žádnou cenu, jak se nyní imigranti chovají zde, tak se kolonisté chovaly u nich. Ano, v koloniích bylo beztrestně vyvražděno několik set milionů původních obyvatel, od data 1492 (objev Ameriky) , bylo vyvražděno něco kolem 300-400 milionů původních obyvatel naší planety do současnosti. Ovšem pro blaho několika států a ve jménu civilizace a demokracie, zde je nyní plánovaná odplata vyvolaná největším zločiným státem a to USA:

NAPOLEON-STALIN-HITLER

1. dubna 2017 v 23:11 | ERS
NAPOLEON-STALIN-HITLER ?
Tato jména jsou spojována s mnoha milionů mrtvých a někde proklínána a jinde naopak velmi uctívána. Je to v každém národě, zemi či státě stejné, má svou historii a mohou posuzovat to čím prošly. Tedy je to vlastně dějinný vývoj státu a jejich vůdců , čím prostě povznesly a obohatily svůj národ a stát.
NAPOLEON
Francie byla feudálním královstvím-státem, ve všech směrech byla majetkem velmožů šlechty, ta podléhala jen svému králi. Veškeré obyvatelstvo bylo majetkem šlechtice v dané lokalitě, ten rozhodoval o všem včetně života či smrti svých podaných. Tolik stručně řečeno. Následkem Francouzské revoluce koncem 18 století vznikla republika a tím byl zánik podřízenosti obyvatel na šlechtě, všichni si v nové republice byly rovni. Bylo zavedeno školství k vymazání analfabetismu který byl ve Francii velkým problémem, školství bylo jen pro bohaté a tedy umělo číst pouze kolem 80% obyvatel. Těch novot bylo skutečně hodně, počalo vznikat již také organizované zdravotnictví, to bylo již podřízeno armádě. Za službu státu byla doživotní penze, vše bylo na tu dobu neslýchané a velmi pokrokové. Tato nová instituce musela vytvořit také jisté mantinely státní moci včetně Justice, tedy byly vydány nové zákony k ochraně republiky a také trestní zákony platné závazně ve všech regionech státní moci. Nyní nebylo možné jen tak soudit občany podle konta svého bohatství a velikosti majetku. Současně Francouzská akademie věd vytvořila dané normy jak vah, vzdáleností a také měrný obsah kapalin, jednalo se o skutečné sjednocení všech běžných měřítek ve Francii, tím zanikl skutečný chaos v mírách ( prý jich měli kolem 18 -ti). Tyto míry a váhy jsou v současnosti nazvané metrické míry, tedy co užívá více jak polovina světa, něco se nevžilo, tak třeba MYM = 10 km. Francouzské zákony a hlavně trestní zákony byly základem pro celou Evropu, každý stát je má upraveny do své lokality a potřeb státní moci.
Francouzská revoluce otřásla tehdejší Evropou, jejich šlechta emigrovala do všech okolních států a burcovala jejich vládce k potlačení revoluce jinak prý je dostihne v jejich domovině. Anglie se vzpamatovávala ze ztráty vlivu na Americkém kontinentě a ztráty jejich kolonie. Byla také vojensky vyčerpaná a byla ve velké krizi ze ztrát svého loďstva které horečnatě obnovovala. Ve Franci byl následně korunován císařem Napoleon, tento bývalý voják, poručík který se vypracoval až na generála, jako jediný dokázal ničit veškeré vzpoury a kontrarevoluce s prosazením nově vytvořených zákonných změn včetně nových požadavků Justice. Sousední státy pod hrozbou vyhlášení války požadovaly návrat do předrevoluční doby a bojkotovaly veškeré obchodní stavy, obchodní embarga padla ze strany Anglie, Rakouska a nově také spojencem Anglie Ruska. Napoleon na vše reagoval rozhodným spojením celé Evropy do jistého společenství samostatnosti před těmito mocnostmi, vybudoval armádu z celé západní Evropy včetně současného Polska. Tyto národy jako vojáci-tedy armáda šly na smrt dobrovolně, dal jim svobodu a také ty nové zákony, nebyly již jen otroky a nevolníky ale byly svobodni od své šlechty. Tehdejší vládcové se nutně spojily k porážce Napoleona, nemohly připustit stejné změny ve vládě a ztrátě moci nad svými podanými. Následná propaganda a jen vzpomínka na Napoleona bylo již trestním činem. Ve Francii je jeho památce věnováno hodně, je stále jejich hrdina a nejen jako vojevůdce, ale člověk který bojoval za ideály obyčejných lidí a bránil nově vzniklou republiku.
STALIN
Rusko mělo v podstatě ty samé problémy, nejvíce se tento stav projevil za Rusko-Japonské války v roce 1905 a ztráty Port Arturu. Tento konflikt ukázal v plné nahotě jak na tom stojí Ruské mocnářství jak po stránce vojenské a také logisticky zajištěné. Skutečné válečné školství bylo hluboce za západním školstvím a proto v ruské armádě sloužilo na vysokých postech mnoho zahraničních důstojníků. Tato válka otevřela oči jak Ruskému válečnému kabinetu, tak i Japonským generálům. Rusové by tuto válku vyhrály pokud by byla dokonale logisticky zajištěná a velel jim skutečně Ruský Generál, Generál (snad) Stessel měl údajně prodat své vítězství Japonsku. Rusové měli ztráty kolem 25 000 padlých a Japonská strana 110 000-120 000 padlých. Stessel se odvolával na nedostatek munice a hlavně ztrátu svého loďstva ?Šukumi?. To byla pro Cara vyložená pohroma, přišel o své Ticho oceánské loďstvo, nyní se ukázala ve své nahotě jejich zaostalost. Veškeré údaje se různí, Carský průmysl produkoval prý jen 5-8% svých potřeb a byl vyloženě závislý na zahraničních dodávkách a výrobcích. Carský režim byl vůči svým obyvatelům skutečně nadmíru povýšenecký a lidský život neměl naprosto žádnou cenu, bylo běžné potírat jen nepatrný odpor obyvatel jednoduše střelbou do lidí vojskem, a obyčejný vojín byl brán cenově jako pes. Za deset let se povedlo vytvořit několik svých podniků a tím snížit závislost země na zahraničí, pokud jsou informace pravdivé tak se průmysl zmátořil na 18-20 % svých potřeb. Světová válka a následně revoluce včetně občanské války srazila výrobu na přibližně 15 % svých potřeb. Země byla vydrancovaná a průmysl zničen, dědictvím po Carovi bylo několik milionů bývalých nevolníků s 90 % analfabetů. Tento rozvrácený stát v čele s bolševiky si stanovil obnovu státu a vymazání všech negativ jako dědictví po Carském samoděržaví, tedy vymýcení analfabetismu a zajištění slušného žití všech národů. Zajímavost byla i to že v celém Carském Rusku kolem roku 1900 i přes svou rozlohu bylo jen 4-5 nemocnic, zaostalost byla neskutečná. Bolševici i přes tvrdým jednání s obyvateli státu dokázaly za deset let od revoluce navýšit průmyslovou výrobu nákupem strojů a technologií na 60% . (Dokonale popsáno v knize DESET LET DIKTATURY PROLETARIÁTU.) . Tou dobou již byl jako předseda vlády sovětu STALIN.
Na tomto se přiživil i náš stát velkou měrou, zde je vlastně základ prvorepublikového skoku naší země jako štika Evropy. Toto neušlo mnoha bankovním domům a hlavně majitelům bank jako jistá výstraha sabotovat jejich rozvoj. Naši podnikatelé působící v tehdejším Sovětském Rusku požadovaly platby zlatem a jen málo surovinami. USA a Anglie se následně počaly držet jisté strategie vytvořit hladomor v celém státě ( toto mělo uniknout Josephu Kenedymu staršímu),jejich strategie byla dodávky veškerých potravinových komodit. Podle pamětníků byla zrovna stavěna Hydroelektrárna a to na Dněpru. Záměrně se blokovaly klíčové komponenty k zprovoznění této stavby, (turbíny? Generátory?). To co zde cituji, jsem získal od mnoha občanů Ruska, Ukrajiny a několika profesorů tehdejšího SSSR, zastávám názor pohledu zevnitř, než pohled zkreslený něčí propagandou zvenčí, následně si udělám sám obrázek co sedí a co nikoliv. Na dotaz proč propukl hladomor na Ukrajině a co tím Stalin sledoval? Odpovědi byly vesměs stejné, "náš stát se skládá s mnoha států a jsme tedy svazkem, v žádném jiném státu nepropukl tento hladomor a proč? Ukrajina byla v našem svazku pátou kolonou jako u vás ty Sudety pro které vznikla ta válka. Ukrajinští představitelé byly prolezlí korupcí a údajně byly sponzorováni Anglií a také ze strany USA, záměrně nechaly zemřít milion svých obyvatel pro pádný důvod k jednání o odtržení od SSSR. To se v tichosti tady šeptá a USA a Anglie nakonec na pomoc nedošla jen záměrně rozpoutali paranoiu na vrcholné představitele v čele se Stalinem. Nakonec na to vedení od místních, okresních včetně krajských představitelů Ukrajiny došlo také ( bylo jich více jak 500 000 nahnáno do vagonů), byly všichni i s rodinami posláni do Gulagů a byl pokoj, život ale lidem které vyloženě nechaly pochcípat hlady nikdo nevrátí, ale vina se hází na Stalina, ten za to nenese zodpovědnost". (Namítl jsem, že po válce či po Stalinově smrti chtělo mnoho lidí nějakou rehabilitaci, kde je tedy nějaká pravda? Pravda je z jakého pohledu to budeš posuzovat, jeden bude tvrdit že o ničem nevěděl, další ze současného pohledu bude tvrdit že tak bojoval proti režimu a u vás v Čechách nebylo dost podivností? Souhlasím, u nás po roce 1989 se zloději hájily že tímto způsobem bojovaly proti komunistům a veksláci také, v současnosti jsou všichni buď ve vládě nebo jsou podnikatelé.)
Kolem roku 1935 již byl průmysl na takové úrovni že nebylo nutno dovážet zahraniční výrobky, podíl dovozu byl jen kolem 5 %, to byl vyloženě šok pro západní banky, co bylo ale největší zátěží pro tehdejší Sovětský svaz bylo zbrojení. To bylo nutné z pohledu obrany své suverenity, informace ze zahraničí dokladovaly enormní zájem o zničení tohoto zřízení. Bylo to stejné jako v případě Francouzské revoluce, vedení Anglického kabinetu dostávalo vyloženě kopřivku při pomyšlení změny struktury vlády a ztrát svých vžitých tradičních pozic, nejlépe to vystihoval jejich premiér Churchill. Když tedy nedokázaly poškodit státnost SSSR formou vyhladovění a různými embargy, tak nastoupila hra na oslabení státní moci na bázi armádního velení. Toto původně rozehrály špionážní centrály z Anglie a následně také USA, USA následně mělo podpořit také Německý Abwehr. Vše směřovalo k rozložení velitelského postu od armádních až po velitele praporů, což ještě tehdejší kontrašpionáž vcelku obstála, zlom nastal až zásahem našeho prezidenta Beneše, ten varoval Stalina o velkém spiknutí. Stalin si vážil Beneše jako důvěryhodného politika a současně považoval tehdejší Československo jako spřátelenou zemi. Následně Stalin nechal popravit a zavřít do Gulagů veškeré špičky vedení armády s nedozírnými následky. A aby toho nebylo málo, tak veškerý státní aparát se soustředil na cizince a tato paranoia vyrostla do neskutečných rozměrů. Tak tento Stalinův akt považují za jeho největší zločin a ještě spojený se jménem našeho prezidenta Beneše který naletěl Anglické špionážní hře, do doby před zásahem Beneše považoval vše Stalin za nedůvěryhodné. I přes chybu spojenou s mnoha zbytečnými mrtvými důstojníky, velebí Stalina vesměs celá bývalá Východní Evropa (mimo pobaltí.), dokázal povznést zaostalé Samoděržaví z doby nevolníků k vyspělým zemím světa a to je trnem v oku právě té přátelské Anglii a také USA. Nyní ta pátá kolona Ukrajina, dosáhla svého, jsou sice samostatní ale nevládnou si, jsou ovládáni zeměmi Západu a ještě jsou jen otroky ve vlastní zemi právě pro blaho Západu. Nebýt Stalina, tak na Ukrajině by doposud oraly dřevěnými pluhy a bydlely v zemljankách, jako tažné zvíře by byl kůň a volci, o elektrofikaci by si mohly jen zdát, (tak to ohodnotil Ukrajinec). Je to stejné jako ve Francii, nemůžete tam hanit Napoleona, a v Rusku nadávat na Stalina je skoro trestním činem.
HITLER
Pohledem na Německo se mnoha lidem vybaví jen slovo válka, a také jejich vůdce Adolf Hitler, jak je to ale z pohledu Němců? Nástupem Hitlera na vrcholný post se okamžitě snažil snížit nezaměstnanost, začal budovat dálnice a také podporoval rozjezd průmyslu. K tomu mu byly nápomocny jak bankovní domy z USA a také Anglie. Následně počal zbrojit a budovat také novou armádu, tedy zaměstnal lidi v továrnách a zbytek nezaměstnaných oblékl do uniforem. Ve skutečnosti vše dělal na dluh, jeho státní dluh byl dost neudržitelný a smazání dluhu byla jen příprava na válku a její uskutečnění. Následnou válkou vybrakoval banky dané země a uměle Německou marku nadhodnotil nad hodnotu okupované země. Poražené země nutil také platit válečné reparace a účtoval jim i nutnou obranu z Německé strany. Tímto zajistil Německé Říši neskutečný tok všeho dostupného zboží a za levný peníz, v době války netrpěly jeho obyvatelé hlady jak to pamatovaly z doby první války (1914-1918). Tento akt vlády Adolfa Hitlera od roku 1933 až do roku 1945 se zapsal do podvědomí národa jako největší pocit jistoty od vládnoucího představitele. Německý národ toto nese jako normální jednání a ještě to samozřejmě přenáší na své děti, nějaký stud za vyvraždění 6 miliony židů je netrápí natož za vyvraždění více jak 30 milionů slovanů neberou vážně. Jaká je skutečnost? Ne jednou, jsem byl upozorněn na Německé mladíky kteří měli velebit Hitlera posteskly si že to mělo ještě nějakou dobu vydržet a likvidovat slovany na tu stanovenou kvótu 150 milionů. Toto hovoří samo za sebe, jim nestačila genocida slovanů o 30 milionech, Hitler je z mého hlediska a jiných národů prach sprostý vrah, a pro Německo válečný hrdina hledající konečné řešení vyhubením slovanů.
ers

Pozor!!! Upozornění.

30. září 2015 v 16:29 | ERS
Vážení, na všech třech blocích nyní najdete Českou nezávislou televizi. ČNTV. Kliknutím na levém boku se do programu dostanete. ERS.

ČESKOSLOVENSKO 1918-1938 ?

15. dubna 2015 v 14:16 | ERS
Vznik a zánik Československa 1918-1938.

Stále častěji se setkávám s lidmi kteří naprosto nic neznají z naší historie a papouškují nesmyslné množství naprostých nesmyslů.

Naše pevnosti proti Hitlerovi 1938.

2. dubna 2015 v 14:20 | ERS
 
 

Reklama